Polttoaineiden kuljetussäännöt tiukentuvat 1.7.2011 alkaen

Dieselin tai polttoöljyn tiekuljetuksissa saa käyttää 1.7.2011 alkaen ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisia hyväksyttyjä IBC-pakkauksia, säiliökontteja tai varsinaisia vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuja säiliöitä. Farmarisäiliöiden käyttäminen polttoaineen kuljetuksiin on jatkossa kiellettyä.

30.6.2011 saakka on voimassa siirtymäsäännös, jonka aikana polttoainetta saa kuljettaa säiliössä, joka on käyttöönotettu ennen 1.1.1999. Säiliössä on oltava tyyppikilpi, jossa on valmistusvuosi 1998 tai vanhempi sekä tarkastuslaitoksen leima. Lisäksi säiliön kunto on oltava hyvä. Nämä ehdot täyttäviä säiliöitä on käytössä erittäin vähän.

Kun polttoainetta kuljetetaan irtosäililössä, on säiliön oltava ns. IBC-pakkaus. Nimi tulee englannin kielisistä sanoista Intermediate Bulk Container. Kuljetukseen käytettävän IBC-pakkauksen tunnistaa siinä olevasta, vaarallisten aineiden kuljetukseen vaadittavaa UN-hyväksyntää osoittavasta, tunnuksesta. Tunnuksessa on ympyrän sisällä allekkain kirjaimet U ja N. Kyltissä tulee lisäksi olla tarkastuslaitoksen leima.

 
UN-hyväksyntää osoittava tunnus.
 

Hankittaessa säiliötä polttoaineen kuljetukseen, on lisäksi otettava huomioon mm. vaarallisten aineiden kuljetuksia säätelevien VAK-määräysten noudattamisvelvollisuus sekä mahdollisen ADR-ajoluvan tarve.

Niin sanotulla vapaarajakuljetuksella tarkoitetaan sellaista kuljetusta, jossa kuljetettavan aineen määrä jää alle aineelle VAK-määräyksissä olevan ns. vapaarajataulukossa ilmoitetun määrän. Dieselille ja polttoöljylle määrä on enintään 1000 litraa joko yhdelle astialle tai astioiden nettotilavuudet yhteenlaskettuna, mikäli astioita on useita.

Kuljetettaessa vapaarajan puitteissa, vapaudutaan suuresta osasta VAK-määräyksiä.
Mukana kuljetuksessa on kuitenkin oltava mm. 2 kg:n jauhesammutin ja rahtikirja. Vapaarajakuljetuksissa kuljettajalta ei vaadita ADR-ajolupaa, mutta ns. tiedostava koulutus on pakollinen.