Tunnetko peltosi – Hankkijan peltoskannaus

Ovatko peltolohkosi samanlaisia maalajiltaan, pH:n sekä ravinteiden osalta tai sadontuottokyvyltään? Mikäli peltojen välisiä eroja löytyy niin mistä tämä johtuu? Kannattaa miettiä kysymystä oman tilan kannalta. Miten näitä eroja lähdetään etsimään? Satokartat ja satelliittikartat käyvät tähän oikein hyvin mutta myös uusia ratkaisuja on saatavilla, kun syitä lähdetään selvittämään.

Peltoskanneri

Hankkijan peltoskannaus tuomaan tukea peltolohkoerojen kartoittamiseen

Hankkijan peltoskannaus -palvelu tuo uuden näkökulman peltolohkojen välisten erojen kartoittamiseen. Pelto skannataan SoilOptixin gammaspektrometrillä. Skannauksen jälkeen otetaan maanäytteet ohjelman osoittamista referenssipisteistä ja nämä tiedot yhdistämällä saamme peltolohkolta selville maan tekstuurin, multavuuden sekä ravinteiden vaihtelun visuaalisina karttoina.

Miten peltojen skannaus tulisi aloittaa?

Tilan paras pelto skannataan referenssilohkoksi. Tämän lisäksi skannataan lohkoja joiden satotasoa pyritään parantamaan. Skannaustuloksia vertailemalla voimme löytää eroavaisuuksia lohkojen välillä ja miettiä mitä parannuksia olisi mahdollista tehdä. Kannattaa kiinnittää huomiota pH:n vaihteluun mutta myös ravinteiden vaihteluun kuten esimerkiksi fosforin, kaliumin tai mangaanin osalta. Toki lähtökohtana on, että viljelijä tuntee lohkonsa ja sen viljelyhistorian, mutta uusilla työkaluilla on mahdollista saada lisää informaatiota kasvualustasta ja sitä kautta saada uutta näkökulmaa sekä pystytään miettimään panosten tehokkaampaa käyttöä.

Peltoskannauksen tarkoituksena on tuoda mahdollisuus kartoittaa pellon kasvuolosuhteet laajasti:
• Maan rakenne %-osuuksina: savi, hieta ja hiesu
• Multavuus %
• Ravinteet: pH, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, CEC

Peltoskannaus-prosessi

Peltoskannaus-tilauksessa keräämme alkuun tarvittavat tiedot tilauskaavakkeella, jotta prosessi saadaan alkuun. Skannauksen lähestyessä olemme tilaajaan yhteydessä, ja kerromme tarkemmin etenemisaikatauluista sekä ilmoitamme vähintään päivää aiemmin peltoskannauksen aloittamisesta.

Peltolohko skannataan SoilOptixin gammaspektrometrillä ja kun lohko on ajettu kokonaan läpi, tietokonesovellus näyttää pisteet, joista otetaan referenssimaanäytteet. Peltoskannausdata lähetetään SoilOptixille. Maanäytteet lähetetään laboratorioon, ja kun tulokset valmistuvat, myös ne lähetetään SoilOptixille. He prosessoivat tiedot, joista muodostetaan visuaaliset kartat.

Peltoskannaus-prosessin eteneminen.

Tulosten läpikäynti tehdään Hankkijan asiantuntijamyyjän kanssa. Tulosten läpikäynnin yhteydessä mietitään mitä kehityskohteita peltolohkojen välillä ja sisällä on. Tietojen tarkastelussa käytämme FieldSensen rakentamaa suunnitteluohjelmaa, jonka avulla voimme jakaa tulokset vyöhykkeisiin ja ne saadaan selkeästi esiin käyttämällä eri värejä korostamaan vaihteluja. Peltoskannauskartat ovat käyttökelpoisia 5-6 vuotta joten ne toimivat hyvänä pohjana viljelyn kehittämiselle. FieldSensen suunnitteluohjelmalla voimme tehdä myös mahdolliset levityskartat.

Asiantuntijamyyjillä käytössä olevan FieldSensen suunnitteluohjelman avulla tarkastellaan peltoskannaustuloksia sekä tehdään mahdollisia levityskarttoja.

Tietojen hyödyntäminen

Peltoskannaus-karttoja voi hyödyntää omassa viljelyssä vaikka työkoneet eivät pystyisi levityskarttoja hyödyntämään. Miettimällä muokkausta, kylvöä, lannoitusta sekä kasvinsuojelua voidaan toimenpiteitä tehdä myös manuaalisäädöillä. Kartoituksen avulla voit esimerkiksi miettiä mikä olisi optimaalinen viljelysuunta vaihtelevien vyöhykkeiden kautta, jotta manuaaliset säädöt onnistuvat helpoiten. Mikäli käytössä on ISOBUS varustellut työkoneet voidaan kartoitustietojen perusteella tehdä levityskarttoja kylvöön, lannoitukseen sekä kasvinsuojeluun. Näin ollen kone hoitaa määrään säädön pellolla vyöhykevaihteluiden välillä levityskarttaan tehtyjen määritysten mukaan eikä ajosuunnalla ole merkitystä.

Tilaukset ja lisätiedot Hankkijan peltoskannauksesta alueesi asiantuntijamyyjältä.