Pro2Farm granulat 15kg
Tuotekoodi: SF4712 EAN: 6417679047122

Pro2Farm granulat 15kg

Tuotekoodi: SF4712 EAN: 6417679047122
  • Överlägset försprång i startuppfödningen
  • Snabbare immunitetsutveckling
  • Lägre dödlighet före avvänjningen
  • Bättre tillväxt och foderutnyttjande
  • Mindre diarré
  • Högre råmjölksproduktion av suggorna
  • Mindre bekymmer och arbete med djuren
 

Objekt beskrivning

En förutsättning för effektiv tillväxt är att startuppfödningen och perioder med omställningar av utfodringen, såsom avvänjningen, lyckas väl. Progres® och Progut®, som ingår i Pro2Farm, har försnabbat utvecklingen av unga djurs eget aktiva immunförsvar och påverkat tarmens mikrobflora i positiv riktning. Du får enkelt tillgång till Progres och Progut med Pro2Farm-produkter. Minipelletterat Pro2Farm stöder husdjurens hälsa och produktion. Konsistensen lockar också de yngsta djuren att äta. Produkten är mycket lätt att använda tack vare den låga bruksmängden.

Progut och Progres är foderinnovationer som utvecklats och patenterats av Hankkijas produktutveckling, och som gett många vetenskapligt konstaterade fördelar för djurhälsan och produktionen.

Tuotepakkaus:

paino: 15,00 kg

Överlägset försprång i startuppfödningen

Fördelarna av de aktiva substanserna Progres och Progut i Pro2Farm har konstaterats i omfattande vetenskapliga undersökningar. Nyttan av produkten är störst i kalvarnas och grisarnas startuppfödningsskede och vid ändringar av utfodringen, som till exempel vid grisarnas och kalvarnas avvänjning.

 
Progut-foder ökar blodets halt av immunämnen

Kalvarnas immunförsvar kan reagera snabbare på sjukdomsalstrare. Progut®, som ingår i Pro2Farm, ökar enligt forskning funktionssäkerheten hos kalvens immunförsvar, förutom att det också inverkar positivt på tarmfloran. Halten av immunämnen i blodet hos kalvar som fått Progut var lägre före vaccineringen. Efter vaccinering steg blodets halt av immunämnen snabbt till högre nivå hos de kalvar som fått Progut. Med hjälp av Progut kan kalven immunförsvar reagera snabbare på sjukdomsalstrare.

 

Kalvarna växer snabbare och har bättre foderutnyttjande.
Pro2Farm innehåller det patenterade foderämnet Progres®. Progres’ inverkan på kalvars hälsa och tillväxt undersöktes i stor skala i ett försök med produktion av vitt kalvkött i Holland, i ett uppfödningsförsök som omfattade 182 dagars uppfödning. Progres jämfördes med ett växtextrakt som användes och foderämnena ingick som en del i kalvarnas mjölkfoder. Bättre tarmhälsa ledde som förväntat till friskare djur med bättre tillväxt. Progres förbättrade också kalvarnas foderutnyttjande med i medeltal 0,07 kg foder/kg tillväxt, dvs. kalvarna hade bättre tillväxt med mindre mängd foder.

 

Grisar hade mindre diarré och högre avvänjningsvikt Progres som ingår i Pro2Farm har konstaterats främja upptagningen av näringsämnen, varvid grisarnas dagstillväxt ökar och foderutnyttjandet förbättras. När grisarnas utfodring går smidigt, är foderintaget och tillväxten bra. Grisarna växer och utvecklas väl till sin målsatta avvänjningsrikt, och tillväxten fortsätter starkt ännu i slaktsvinsstallet.

Progut® och Progres® stöder enligt forskning grisarnas immunförsvar och vitalitet. De förändrar också mikrobfloran i tarmen i en positiv riktning

Försök visat att redan sju dagars tillförsel av Progres för suggor förbättrar immunämneshalten i suggans råmjölk, förbättrar mikrobfloran i tarmen och stöder grisarnas tillväxt under de första kritiska veckorna.

 

Bättre råmjölk garanterar grisarna mera energi. Pro2Farm innehåller Progut® som har ökat suggors råmjölksproduktion med 24 %, vilket motsvarar tre grisars råmjölksbehov. Progut har också höjt råmjölkens fetthalt, vilket garanterar grisarna mer energi för tillväxten. Också råmjölkens IgG-halt var betydligt högre hos de suggor som fått Progut.

Progres har höjt halten av immunämnen i suggors råmjölk. Också antalet avvanda grisar och deras tillväxt har ökat.

 

Mycket liten bruksmängd, smaklig minipellet

Fodrets smakliga konsistens och låga bruksmängd gör Pro2Farm mycket lätt att använda. Produkten passar för alla: mjölkkor, sinkor, kalvar, dräktiga suggor, diande suggor, slaktsvin, grisar och fjäderfä.

 

Pro2Farm-produktens dosering i startuppfödningsskedet:
• Kalvar 20 g/dag
• Grisar 4-8 g/dag

Bruksmängd för Pro2Farm i skeden med snabb tillväxt och hög produktion:
• Suggor till början av diperioden 30-100 g/dag
• Slaktsvin 20-55 kg 10-20 g/dag
• Fjäderfä 15 g/foder kg
• Mjölkkor 150 g/dag

Pro2Farm-produktens bruksmängd i slutet av dräktigheten:
• Kor som är i sin 100 g/dag
• Suggor i slutet av dräktigheten 30-60 g/dag

För utfodring av svin ca 1-2 % av foderblandningens vikt. De ovannämnda bruksmängderna är riktgivande.

 

Föregångare inom produktutveckling

Hankkijas produktutveckling av foder siktar på att ta fram hållbara innovationer som ger faktisk kundnytta, och som man kan lita på. Det viktigaste målet för vår foderproduktutveckling är fortfarande att förbättra husdjursgårdens lönsamhet, men det blir allt viktigare att även förbättra husdjursproduktionens hållbarhet och svara på konsumenternas behov.

En central faktor för oss är fodernyheternas hållbarhet. Därför genomför vi mer högklassig forskning än genomsnittet i syfte att säkerställa nyttan av innovationerna. Det internationella forskningsnätverk vi byggt upp under åren och samarbetet med finländska forskare och husdjursgårdar ger oss bättre förutsättningar för detta än var andra inhemska foderföretag har.

Hankkijas produktutveckling har producerat ett exceptionellt antal bestående ändringar av fodervärlden, som syns även utanför Finlands gränser.