TMR- ja PMR-seokset

TMR – isojen tilojen kompromissi

TMR-seosruokinta

TMR-seosruokinnan onnistumisen edellytyksenä on eläinten ryhmittely riippumatta tuotantosuunnasta. Jotta seoksien valmistaminen eri eläinryhmille olisi järkevää, tulee karjakoon olla riittävän suuri usean seoksen rakentamiseen. Keskikokoisella seosvaunulla järkevä valmistuserä on 2000-3000 kg, joten syöjiä tulisi olla tätä vastaava määrä jokaisessa ryhmässä. Lypsykarjatilalla keskivertokuiva-aineen sisältävän seoksen syönti on noin 50-60 kg luonnonpainossa/lehmä /päivä.

Jotta TMR-seosruokinnasta saadaan paras hyöty ja tuotosten mukaisille ruokintaluokille olisi mielekästä tehdä oma seos, olisi jokaisessa ruokintaluokassa oltava 40-50 eläintä. Kolmen seoksen järjestelmässä tulisi syöjiä olla vähintään 100-120 lypsylehmää. TMR-seosruokintaa ei ole järkevää toteuttaa karjoissa, joissa ryhmittely ei ole mahdollista. Jos seos rakennetaan vastaamaan keskimääräistä energian ja valkuaisen tarvetta, on pitempiaikaisessa ruokinnassa seurauksena korkeatuottoisten laihtuminen ja energiapuutos sekä pienituottoisten lihominen ja tästä seuraavat ongelmat.

TMR-seoksen suunnittelu

TMR Seoksia laaditaan tarpeen mukaan vähintään kolmelle tuotosluokalle: Ummessaolevat, matala- ja keskituottoiset, sekä korkeatuottoiset. Seosten koostumus ja väkevyys lasketaan karjan tuotostason ja tavoitteiden mukaisesti. Yleissuositus on, että korkeatuottoisten lehmien seos lasketaan 35-45 kilon tuotostason vaatimusten mukaiseksi. Keski/matalatuotoisten seoksen laskentaperusteena voi olla esimerkiksi 25 kilon tuotostaso. Seokset koostetaan samoista komponenteista. Seosten väkirehu%-ero saa olla korkeintaan 10-15 % -yksikköä, ettei tuotos alene liian voimakkaasti kun lehmä siirretään väkevämmältä seokselta laimeammalle seokselle. Lehmän siirtoajankohdan ryhmästä toiseen ratkaisee sen päivätuotos ja kuntoluokka.

TMR-seoksen ravintoarvosuositukset.

Ummessaolevien lehmien seos

Ummessaoloajan alussa (poikimiseen 4-8 viikkoa) oleville lehmille annetaan täyttävää seosrehua tai pelkkää karkearehua + ummessaolevien kivennäisrehua, kuten Umpi Herttaa. Hyvä ummessa oloajan karkearehu on kokojyväsäilörehu, heinä tai runsaasti kuitua sisältävä nurmisäilörehu. Lehmien tunnutus alkaa aikaisintaan kolme viikkoa ennen poikimista, jolloin lehmää aletaan totuttaa lypsykauden rehuihin. Yksi tapa on asentaa väkirehuautomaatti ummessa olevien osastoon ja antaa tunnutusajan väkirehulisä sitä kautta. Tunnutettavat voidaan ottaa myös omaksi ryhmäkseen.


PMR – maitotilan ruokintaratkaisu

Lypsykarjatilan seosruokintavaihtoehdoksi on luonnollisinta valita PMR eli täydennetty seosruokinta. Täydennetyn seosruokinnan etuna on tarkka yksilöllinen ruokinta, joka huomioi eläinten erilaiset ravitsemukselliset vaatimukset tuotantovaiheesta riippuen.

Täydennetyssä seosruokinnassa annetaan eläimen tuotantovaiheen mukainen väkirehutäydennys seoksen lisäksi väkirehukioskista tai lypsyrobotilta. Näin itse seos on mahdollista rakentaa siten, että matalatuottoiset eivät turhaan liho ja korkeatuottoiset saavat tarvitsemansa energia- ja valkuaismäärän. Täydennetty seosruokinta on helppo ja taloudellinen tapa ruokkia ja saada samanaikaisesti seosruokinnan tuomat edut käyttöön.

Ruokinnan suunnittelu PMR-tilalla

PMR-seosruokintaa harjoittavalla lypsykarjatilalla seosresepti laaditaan keskimääräisen tuotoksen mukaan (esim. 30 kg lypsävät). Ravintoainevaatimukset asettuvat reseptissä siten, että perusreseptin energia- ja valkuaisväkevyys riittää 25-30 maitokilon tuottamiseen. Tätä enemmän tuottaville lehmille annostellaan kioskista väkirehulisä, joka kattaa puuttuvat energia- ja valkuaisaineet. Seokseen laitetaan karkearehut, perusannos väkirehuja ja kivennäisrehuja sekä mahdollisesti käytössä olevat sivutuotteet. Perusseoksen riittävä kuitupitoisuus on tärkeää.

PMR-seoksen ravintoarvosuositukset.

Erityisesti lypsyrobottitiloilla on tärkeää, ettei seoksesta tehdä liian energiapitoista. Liian väkevällä seoksella lehmät "laiskistuvat" ja lypsyllä käyntikertojen määrä laskee. Yllä oleva suositus käy myös lypsyrobottitilan seoksen seosruokintaohjeeksi.

Väkirehuautomaattiin tai lypsyrobotille valitaan yksi tai useampia väkirehuja. Perusperiaate on, että perusseos ja väkirehutäydennys tyydyttävät lehmän päivittäisen ravinnontarpeen. Automaatilta annettavan rehun pitää olla hyvin maittavaa. Yleisimmin täydennysväkirehuna käytetään täysrehua tai puolitiivistettä riippuen perusseoksen valkuaispitoisuudesta ja käytettävästä täydennysväkirehun määrästä. Myös energialisien, kuten Acetona Energy Liuoksen käyttö vastapoikineille on suositeltavaa.