Hyvinvointi tuo tuottavuutta

Pekoni-emakkorehuja uudistettiin kesällä. Imetystäysrehuihin lisättiin Progres®, joka on tutkimuksissa nostanut ternimaidon vasta-aineiden määrää. Eri vaiheisiin suunnitellut rehut, käytännön ruokintatasot ja emakoiden hoitokäytännöt ovat avainasemassa onnistuneelle ja tuottavalle porsastuotannolle.

Tuotantovaiheen mukainen ruokinta ja emakkorehujen monipuolinen koostumus luovat pohjan hyvälle porsastuotannolle ja onnistuneelle imetykselle.

 

Tarpeenmukaisesti tiineysvaiheittain

Eri tiineysvaiheiden ravintoainetarpeet on huomioitu Pekoni-tiineysrehujen koostumuksessa ja ruokintakäyrissä. Tiineyden alussa emakon tulee palautua ja kunnostua edellisestä imetyksestä ja samalla kasvattaa uutta pahnuetta kohdussaan. Keskitiineydessä kunnostus- ja sikiöiden kasvatustyö jatkuu. Rehuntarve tuolloin on pieni, kuituoptimoidulla koostumuksella ylläpidetään emakon kylläisyyttä ja rauhallisuutta.

Tiineyden lopulla sikiöiden kasvu kiihtyy ja ravintoaineita tarvitaan runsaasti sikiöiden, istukan ja maitorauhasen kasvuun. Lopputiineydessä painotetaan emakon valkuaisruokintaa.

 

Kuitua siirtymävaiheessa

Siirtymävaihe lopputiineydestä imetyksen alkuun (noin 10 päivää ennen – 10 päivää jälkeen porsimisen) on ajallisesti lyhyt, mutta merkittävä ajankohta korkeatuottoisen emakon tuotantosyklissä. Tällöin emakon yksilöllinen porsimakerran, kunnon ja tuotostason huomioiva ruokinta on eduksi.

Emakko vähentää luontaisesti rehunsyöntiä porsimisen tienoilla, jolloin kuitupitoisella rehulla voidaan tasoittaa energiansaantia. Emakko pystyy jossain määrin fermentoimaan kuitua umpisuolessa ja voi hyödyntää kuidusta saatua energiaa jopa 24 tuntia edellisen ruokinnan jälkeen.

Liukenematon kuitu edistää emakon suolen toimintaa ja ehkäisee ummetusta. Porsiminen nopeutuu, kun suolessa ei ole fyysistä estettä. Mitä nopeampi porsiminen, sitä elinvoimaisempi porsas ja pienempi porsimisen aikainen kuolleisuusriski.

 

Riittävästi ternimaitoa porsaalle

Porsas tarvitsee riittävän määrän ternimaitoa energian ja vasta-aineiden lähteeksi. Ternimaidon ja sen ainesosien riittävyys on turvattava kaikille pahnueen porsaille. Jossain määrin ternimaidon määrään ja koostumukseen voidaan vaikuttaa erilaisilla rehuaineilla emakon rehustuksessa.

Tutkimusten mukaan Progut® lisää paitsi ternimaidon määrää, niin myös nostaa ternimaidon rasvapitoisuutta. Molemmilla on merkitystä vastasyntyneen porsaan energian saannin kannalta. Progres puolestaan on tutkimuksissa nostanut ternimaidon immunoglobuliinien määrää. Progutia lisätään Hankkijan tiineys- ja imetystäysrehuihin, Progresia imetystäysrehuihin.

 

Porsas säätelee maidontuotantoa

Emakon maidontuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. jalostus, porsimakerta, ympäristötekijät (melu ja lämpötila), hoito, emakon kunto, ruokintakäyrä sekä rehun ravintoainekoostumus. Ternimaitokauden jälkeen emakon maidoneritys alkaa jälleen nousta noin 33–34 tunnin kuluessa ensimmäisen porsaan syntymästä.

Emakoiden välillä on isoja yksilöllisiä eroja maidontuotannon aloituksessa. Maailmalla on tutkittu paljon tähän vaikuttavia asioita, mm. rehun koostumusta, porsimisen kestoa, ternimaitokauden pahnuekokoa, mutta selitystä eroihin ei ole vielä löydetty.

Yksi mahdollinen syy voi olla, että porsaiden nisäjärjestyksen muodostuminen viivästyy. Imetyksen jälkeen porsaat hierovat emakon utaretta nostaakseen maidon määrää seuraavalle imetyskerralle. Imemisen kestolla ja intensiteetillä on merkitystä erityisesti imetyskauden 1.–3. päivänä. Mitä elinvoimaisempi porsas, sitä voimakkaamman vasteen se pystyy emakolle antamaan.

 

Pekoni Vire PP on täsmärehu porsimiseen valmistautumiseen


Ruokintastrategia porsimisen tienoilla

Perinteisesti vaihto tiineysrehulta imetysrehulle tapahtuu noin viikko ennen porsimista. Tätä tukee hyvin teoria siitä, että sikiöiden ja utareen kasvuun sekä ternimaidon muodostumiseen tarvitaan runsaasti valkuaista.

Jos siirto porsimiskarsinaan tapahtuukin vasta pari-kolme päivää ennen porsimista, niin odotettavissa saattaa olla häiriö maidontuotannon aloituksessa. Se voi osittain johtua siitä, että emakon stressitaso jää korkealle liian lähellä porsimista tapahtuvan ruokinnan muutoksen ja paikanvaihdon vuoksi, jolloin hormonaalinen muutos progesteroni- ja prolaktiinitasoissa ei toteudu.

Hyviä kokemuksia on saatu, kun emakot siirretään porsimiskarsinaan riittävän aikaisin ja jatketaan kuitupitoisen lisärehun käyttöä porsimiseen asti tai jopa sen yli. Pekoni Vire PP on Progut- ja Progres-täydennetty täsmärehu porsimiseen valmistautumiseen. Pekoni Virettä annostellaan emakolle porsimiskarsinaan siirrosta lähtien imetysrehun ohella kolme päivää porsimisen yli. Vireen avulla voidaan alentaa utareen liian aikaista turvotusta ja painetta sekä tuetaan ja helpotetaan porsimisprosessia ja maidontuotannon alkua.

 

Imetysrehulla hyvä syönti ja maidontuotanto

Imetyskauden alussa emakon ruokahalu yleensä on ravintoaineiden saantia rajoittava tekijä.

Liian korkea ruokintataso porsimisen tienoilla ja rehumäärän liian nopea nosto porsimisen jälkeen lisäävät riskiä maidontuotannon häiriölle. Tavoitteena on nostaa ruokintataso tasaisesti mahdollisimman nopeasti maidontuotannon tarvetta vastaavalle tasolle emakon syöntihalu huomioiden.

Pekoni-imetysrehuissa emakon hyvää syöntikykyä tuetaan tarkkaan valituilla maittavilla ja syöntiä lisäävillä raaka-aineilla, kuten kuoritulla kauralla ja aromiaineilla sekä oikeanlaisella kuitukoostumuksella.

 

Helpotusta lämpöstressiin

Imettävälle emakolle sopiva lämpötila-alue on matalampi kuin porsaille. Kun lämpötila ylittää sopivan, emakko kärsii lämpöstressistä.

Emakon aineenvaihdunnallinen lämmöntuotanto nousee rehun syönnin kasvaessa. Lämpöstressistä kärsivä emakko vähentää rehunsyöntiä, ja siten myös maidontuotantoa, mikä puolestaan voi näkyä porsaiden kasvussa.

Uudistuneiden imetysrehujen koostumuksessa on pyritty vähentämään lämpöstressin vaikutuksia oikeanlaisella energia- ja kuitutäydennyksellä. Imetysrehuihin on lisätty myös C-vitamiinia, jolla on tutkimusten mukaan emakon lämpöstressin sietokykyä parantavia ominaisuuksia.

 

Teksti: Satu Valkama, Hankkija Oy

Liittyvät tuotteet