Anpassningsbar utfodring

Eemeli Niva

Efter att ha bytt produktionsinriktning gick man på Nivas mjölkgård in för en utfodring som stöder hälsan och produktionen. För att få en bekväm och noggrann blandfoderutfodring valdes Sopiva-produkter för den egna gården.

För åtta år sedan uppföddes ännu kvigor på Eemeli Nivas gård. Idag har gården förutom 110 mjölkkor också kalvar och ca hundra avelskvigor. Gården satsar särskilt på kvigornas uppfödning och hantering. Robotladugården har två mjölkningsrobotar, djuren utfodras med blandfoder och mjölkkornas huvudsakliga ras är holstein.

Som lockfoder har man valt Auto-Krossi III och PMR-blandningen består av ensilage och Sopiva-produkter.

Niva samarbetar aktivt med olika experter och vad utfodringen gäller anser han det vara viktigt att den kan anpassas för att exakt passa just hans besättning utan alltför stora förändringar. Också gödseln är som ett skolexempel, mitt i högen blir det en äggstor grop.

Låg spårämneshalt i jorden

Gårdens åkrar är mestadels fattiga på koppar och zink. Vid planeringen av det första Sopivamineralet fästes extra uppmärksamhet vid dessa spårämnen. Det ursprungliga avsikten med Nivas eget Sopivamineral följs fortfarande, dvs. att stöda och i förebyggande syfte trygga djurens välmående. Mineralfodrets sammansättning uppdateras regelbundet på basis av omfattande mineral- och spårämnesanalyser. Också den övriga utfodringen optimeras då ensilaget byts, och finjusteras vid behov.

Hankkijas utfodringsspecialist Kullervo Palovaara framhåller vikten av att särskilt ta hänsyn till de fettlösliga vitaminerna när ensilagets ensileringskvalitet varierar, eftersom fettlösliga vitaminer lätt förstörs om ensilaget varmgår. Nivas Sopivamineral innehåller rikligt med organiska spårämnen, med vilka man säkerställer absorbtionen av spårämnen oavsett hurdana förhållandena är. Ett litet forsfortillskott kompenserar det lilla underskott som ensilaget lämnar. Mineralet innehåller biotin som är ett behövligt stöd för klövhälsan. På Nivas gård är fruktsamheten i ordning.

Kullervo Palovaara planerar Nivas Sopivafoder.

Målinriktad mjölkproduktion

Den svartvita besättningen på Nivas gård producerar mjölk med mycket höga halter. När artikeln skrivs i oktober 2021 är mjölkens fetthalt 4,60 % och proteinhalten 3,63 %. Mjölkproduktionen är ca 11 000 EKM kg, vilket är ett fin prestation av den till medelåldern unga besättningen.

Med Sopiva-produkter motsvarar utfodringen kons utfodringsmässiga behov och gårdens målsättningar, både heltäckande och ändamålsenligt nu och i framtiden. Med Sopivafoder vill man på Nivas gård ha en blandfoderutfodring som är enkel, exakt och snabb. I stället för att använda flera olika foder tillsätter man bara ensilage till blandningen, granulerat Sopivafoder och Sopivamineral - enkelt och exakt.

Sopiva kan också vara komponent i en blandning

Med Nivas Sopivafoder som tillsätts till blandningen får gården samma fördelar som vid utfodring med fullfoder, men samma nytta som med blandfoder.

– Produkten har en mångsidig stärkelsesammansättning, där basen är långsamt smältande majs och torrvalsat korn. De långsamt smältande spannmålen, soda och den högklassiga fibersammansättningen jämnar ut utfodringen bl.a. när ensilagepartiet byts, berättar Niva.

Kontraktsproduktion ger förutsägbarhet

Det terminsavtal som Niva ingick i fjol höstas gör att gården kan förutse vinterns utfodringskostnader i en situation, där jordbrukets produktionsinsatser och foderråvaror genomgått ett aldrig tidigare skådat prisrally. Palovaara säger, att det idag är smart och trendigt att köpa fodren vid rätt tidpunkt.

- Ett terminsavtal innebär att kunden köper foderråvaror på förhand för den kommande terminsavtalsperioden. Leveranserna sker på vanligt sätt under den tid avtalet är i kraft, berättar Kullervo Palovaara.

Under stallutfodringsperioden 2021-2022 har råvarornas pris gått upp synnerligen kraftigt och nästan fördubblats.

- Terminsavtalen har redan i flera år varit en mycket omtyck foderköpsmodell i mitt område, men i fjol höst ökade antalet terminsköp explosionsartat. Terminsavtalen har gett mina egna kundgårdar betydande fördelar. Jag räknade att mina kundgårdar totalt sparar ca 75 000 euro den här inneutfodringsperioden, berättar Palovaara.