Biogasdriven fordonskombination för Hankkijas fodertransporter

Hankkija kommer för sina fodertransporter att ta i bruk den första gasdrivna fordonskombinationen i Finland för att transportera foder till gårdarna. Den biogasdrivna fordonskombinationen är det första steget i vår utveckling mot rena, förnybara energiformer i den logistik Hankkija anlitar.

- Hankkijas mål är att för sin del minska livsmedelskedjans miljöpåverkan. Transportutrustningen har betydelse för foderblandningarnas klimatavtryck och härigenom på djurproduktionens klimatavtryck, berättar foderaffärsverksamhmetets direktör Henrik Willberg.

- Hankkija har tillsammans med Movere Oy redan länge undersökt möjligheterna att använda gas vid fodertransporterna, och nu har vi kommit till testningsfasen för den första gasdrivna fordonskombinationen, berättar transportchef Juka Ala-Krekola på Movere.

Movere Oy, som ansvarar för Hankkijas logistik, har förbundit sig att enbart använda biogas som bränsle i gasfordonet. Råvaran som används för att producera biogas är förnybar, och har på kort sikt bundit till sig en betydande mängd koldioxid från atmosfären. Jordgas är rent fossil gas, och dess livscykelutsläpp är mångdubbelt större än för biogas. Enligt kalkyler kan användning av biogas för fodertransporter minska utsläppen av växthusgas med upp till över 85 % * jämfört med användningen av dieseldrivna fordon. Kalkylen är riktgivande och utfallet följd när man får mer detaljerad kunskap om användningen av det nya gasfordonet.

Fodertransporter kräver specialfordon som säkert måste fungera också i krävande förhållanden.

- Under den kommande säsongen samlar vi erfarenheter om hur fordonskombinationens funktion och förbrukning, varefter vi kan göra upp fortsatta planer. Vi hoppas allt ska fungera och att vi kan göra ytterligare anskaffningar med tanke på användning av förnybart bränsle. En förutsättning för att man ska lyckas är att också distributionsnätet för biogas utvecklas så att fordonen kan tanka biogas även under långa körsträckor. För närvarande syns goda tecken på att detta ska lyckas, konstaterar Ala-Krekola.

Hankkijas klimatavtrycks- och miljökalkyler görs med SimaPro livscykelanalysprogrammet enligt ISO14067-standarden (IPCC 2021 GWP 100a). Kalkylerna används för att utvärdera miljöpåverkan av företagets funktioner, produkter och tjänster, och härigen för utvecklin av produkterna och funktionerna och för att förbättra miljöeffektiviteten.

* I kalkylen har beaktats bruksfordonets livscykel, dvs. de utsläpp som uppstår vid bl.a. tillverkningen, tekniken, servicen och vägslitaget.