Fokus på vallfodrets och foderstatens selenhalt

Finlands jordmån är selenfattig och därför började man av folkhälsoskäl tillsätta selen i gödselmedel år 1984. Jord- och skogsbruksministeriets selenuppföljningsgrupp har följt med selenhalterna i livsmedel och foder som produceras i Finland, liksom den årliga selentillförseln till människor och produktionsdjur. Yara är en av medlemmarna i selenuppfödljningsgruppen pcj följer med sambandet mellan gödselmedlens selenhalt och selenhalten i livsmedel och foder. Idag används flera selenkällor i utfodringen för produktionsdjure, och därför är det bra att då och då analysera de egna fodrens och foderblandningarnas selenhalter.

vall

Selenarbetsgruppens senaste rapporte publicerades i december

Den senaste rapporten publicerades i december och den visar att finländarnas seleintag är på målsatt nivå (Report of the selenium working group 2022). Selen är ett spårämne, som har ett förhållande smalt optimalt intagsområde, och där både för stort och för litet intag kan orsaka hälsomässiga problem.
Förändrad praxis inom gödslingen och användningen av olika selentillskott i utfodringan kräver en ännu noggranare uppföljning av fodrens selenhalt än tidigare, detta för att undvika såväl selenbrist som överdosering av selen hos produktonsdjuren.

Yaras gödselmedel tillför jämnt och säkert selen till vallfodret

Selenuppföljningsgruppens resultat i fråga om selenhalten i livsmedel och foder styr selenhalten i Yaras gödselmedel som tillverkas i Finland, och den är för tillfället 0,0015 %.

Brusmängden av selen per hektar är mycket låg, ca 0,5-0,75 kg/ha. I Yaras gödselmedel tillsätts selen till gödselmassan, vilket garanterar en jämn spridning och dammfri och säker användning för odlaren.

Vallskördens selenhalt med Yaras lösningar

Då man använder Yaras lösningar står vallfodrets selenhalt i direkt proportion till den gödselmängd som används. Som gödselgiva för den första vallskörden rekommenderas 100 kg N/ha, varvid vallfodrets selenhalt är mycket bra, ca 0,25-0,35 mg kg/ta.

Då man använder kreatursgödsel minskar givan av Yaras mineraögödselmedel. YaraBela selensalpeter har en selenhalt på 0,0025 % och gödselmedlet får användas för kompletteringsgödsling till kreatursgödsel.

På Yaras pilotgårdar uppmättes hur olika gödslingslösningar inverkade på vallfodrets selenhalt (figur 1). När över hälften av kvävet för pilotskiftenas gödsling kom från kreatursgödsel och hälften kom från YaraBela selensalpeter var vallfodrets selenhalt i medeltal 0,23 kg/kg ts och då stallgödseln kompletterades med andra YaraMila eller YaraBela-gödselmedel var halten 0,18 mg/kg ts.

Det är alltså motiverat att använda YaraBela Seleenisalpietari när kreatursgödselns andel av gödslingen är hög. Med Yaras gödselmedel tillverkade i Finland.

Selenhalten i ensilage från andra vallsköden med olika gödslingslösningar
Figur 1. Vallfodrets selenhalt med olika gödslingslösningar på Yaras pilotgårdar. I samband med kompletteringsgödsling för kreatursgödsel höjde YaraBela selensalpeter vallfodrets selenhalt till målsatt nivå. Också användning av YaraMila-gödselmedel för kompletteringsgödsling ger en god basnivå för vallfodrets selenhalt, som enkelt kan kompletteras med mineralfoder. Antal prov n =11-14 st/behandling.
 

Mervi Seppänen
Utvecklingschef
YaraSuomi