Från torr vår till regnig höst

Åter en gång har man på många orter genomlevt en märkllig växtperiod. Växtperioden började med en torrperiod som bromsade upp vallens tillväxt, men mot sensommaren fördröjdes vallskörden av rikliga regn. När vintern kom var många vallskiften genomblöta, vilket kan försämra övervintringen för framför allt klöver och svingel.

Torkan stoppade tillväxten och påverkade vallskördens kvalitet

På Yaras pilotskifte följde man i somras förändringarna i markens fuktighet. Efter vintern var jorden vattenmättad, vilket på många ställen säkerställde vallens tillväxtstart. Den rikliga tillgången till fukt och näring ledde till vallskördar som till och med översteg 5000 kg ts/ha.

Till den första vallskörden hade markfuktigheten sjunkit betydligt på grund av den torra och heta försommaren. På vissa pilotskiften märktes till och med att tillväxten upphört på grund av torkan.

Resultaten av foderanalyserna kunde ge ännu en överraskning. Vallfodrets D-värde var mycket högt i förhållande hur beståndet såg ut vid skördetillfället. Det höga D-värdet stod ofta i samband med en rekordhög sockerhalt, vilket tyder på att tillväxten upphört.

Blöt jord och utvintring

De rikliga regnen i augusti-september syntes på att markfuktigheten återställts till samma nivå som i april-maj. Efter den torra sommaren kan näringen från i synnerhet kreatursgödsel friläggas under hösten, vilket kan göra att i synnerhet vallar med svingel fortsätter att växa.

En utmaning efter en regnig höst pch mild vinter kan vara att marken blir för fuktig, viilket försvårrar övervintringen för i synnerhet klöver och blålucern. I vår lönar det sig drärför att följa hur de klöverhaltiga vallarna övervintrat och vara beredd på att kompletteringsså.

Tillväxtprogrammet optimerar näringsförsörjningen också under svåra växtperioder

Tillväxtprogrammets gödslingsrecept har testats under många slags växtperioder på olika håll i Finland. Den vårdominerade gödsling som tillväxtprogrammet rekommenderar säkerställde också i år en stor och kvalitetsmässigt optimal vallskörd.

Nitratkvävet i YaraMila- och YaraBela-gödselmedlen säkerställer tillväxtstarten också i torra förhållanden på bästa möjliga sätt, eftersom kväve i nitratform är omedelbart användbart för växterna. Yaras gödselmedel innehåller ammoniumnitrat, där ammoniumkvävet för sin del stöder tillväxten i senare skeden.

I försöken inom Tillväxtprogrammet i Mäntsälä har man redan i många år testat en liten extra giva för gödsling av den andra vallskörden. Om den första vallskörden infaller under en svår torrperiod lönar det sig att skjuta upp gödslingen till den tredje vallskörden, och slå den andra vallskörden omkring en vecka tidigare.

 

Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
YaraSuomi