Gödsling för andra skörden av en klöverhaltig vallblandning?

I somras testades i Kannus olika gödslingsstrategier för den klöverhaltiga vallblandningen Hankkijan Laatu.

Vid sänkt kvävegödsling gödslades den klöverhaltiga vallen med 40 kh N/ha YaraBela Suomensalpietari.

Försöksrutorna i tillväxtprogrammet gödslades med 70 kg N/ha YaraMila NK2. YaraMila NK2 innehåller kalium, magnesium och zink som särskilt klöver behöver.

Lönar det sig faktiskt att sänka kvävegivan för klöverhaltiga vallar?

Med sänkt kvävegiva blev den andra vallskörden ca 900-1200 kg ts/ha mindre än på Tillväxtprogrammets försöksrutor. För att täcka de högre gödselkostnaderna behövs en merskörd på ca 800 kg ts/ha (priset i september 2023), dvs. investeringen lönade sig.

För vallar med hög skörd ska också betydelsen av tillräcklig kaliumgödsling beaktas. Oavsett vilken vallblandning som odlas säkerställs genom gödsling av andra och tredje skörden med YaraMila NK2, särskilt på organiska jordar och skiften med tillfredsställande kaliumnivå, också en lyckad övervintring.

Den tredje vallskörden har just skördats och vid vinterns Tillväxtprogramtillfällen får vi höra hur gödslingsstrategierna syns i hela växtperiodens resultat.

Bladgödsling med YaraVita för andra vallskörden med tanke på torka

Allt oftare försämrar torka under växtperioden den andra vallskördens tillväxt. I Kannus vidtog man åtgärder med tanke på torka genom att bespruta vallbestånden med YaraVita BIOTRAC 1 l/ha + YaraVita GRAMITREL B 2 l/ha efter den första ensilageskörden.

YaraVita BIOTRAC är en biostimulant som förbättrar odlingsväxternas stresstålighet. YaraVita GRAMITREL sammansatt bladgödselmedel som användes för att säkerställa vallens näringstillförsel i torra förhållanden.

Det blev ingen värre torka efter den första skörden, men behandlingen med YaraVita gav en merskörd på ca 200 kilo torrsubstans per hektar. Eftersom torka inte kan förutses ska besluten om gödslingen alltid fattas utifrån behovet av vallfoder.

Tillväxtprogrammets recept är utformade för att ge bästa möjliga slutresultat och minsta möjliga variation i skördemängd och -kvalitet oavsett väder.

 
 

Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
YaraSuomi Oy