Hur mycket kväve för växtperioden 2023?

vall

Vallar är mycket effektiva när det gäller att använda kväve och de har i Lukes försök haft nytta då kvävegivan höjts ännu från ca 300 kg N/ha. I Finland är den genomsnittliga kvävegivan på organiska jordar 147 kg N/ha och på mineraljordar 149-162 kg/ha. I Lukes rapport om jordbrukets kväveutmaningar som publicerades i början av sommaren konstaterades, att det inte just går att minska användningen av kväve på vallar. En stor vallskörd av god kvalitet behöver tillräckligt mycket kväve särskilt för att säkerställa den första skördens mängd och kvalitet.

Eftersom vallar har stort kvävebehov lönar det sig att planera deras kväveförsörjning noggrant. Också inkommande växtperiod lönar det sig att satsa på att gödsla de vallskiften som ger god skörd. Med de gödslingsprogram som ingår i Hankkijas tillväxtprogram har man årligen fått en merskörd på ca 2000 kg ts/ha, när kvävegivan varit 200-240 kg N/ha. En god skörd och effektiv kväveanvändning fås när man i gödslingen ser till att också ge tillräckligt av andra näringsämnen, genom att välja rätt YaraMila eller YaraVita gödselmedel. En optimerad gödsling garanterar också att vallskörden har god kvalitet och att man sparar kostnader vid utfodringsplaneringen.

Om klöverhaltiga vallblandningar klarar sig bra på skiftet lönar det sig att ta vara på det extra kväve som klövern fixerar. På goda och rikt avkastande vallskifter ger också totalkvävet i kreatursgödseln viktigt tilläggskväve.

Ekonomiskt optimi för vallgödsling

Under försommaren 2022 utarbetade Naturresurscentralen Luke en modelle för ekonomiskt optimal kvävegödsling av vallar. I modellen användes gödselkväve i två prisklasser, 2 och 3,7 €/kg kväve.

Med ett kilopris på två euro lönar det sig fortfarande att gödsla med maximal kvävegiva enligt miljöstödet. När dett kilo gödselkväve kostar 3,7 €/kg sjunker det ekonomiska optimit till 188 kg N/ha. Det förutsätter att inga andra faktorer eller näringsämnen begränsar skördebildningen. Ett annat antagande torde vara att vallfodrets kvalitet hålls optimal.
En sänkt kvävegiva syns först som sänkt råproteinhalt, som i utfodringen oftast måste kompenseras med rybskross. Redan vid planeringen av vallgödslingen på din gård lönar det sig att beakta hur stora de ökade foderkostnaderna blir på din går.

YaraBela RIKKISALPIETARI svavelsalpeter för kompletteringsgödsling för kreatursgödsel

Till den kommande växtperioden har Yara introducerat gödselmedlet YaraBela RIKKISALPIETARI svavelsalpeter som är planerat för att komplettera näringen i kreatursgödsel, maximera kväveanvändningens effektivitet och säkerställa en tillräcklig råproteinhalt i vallfodret.

YaraBela RIKKISALPIETARI innehåller lämplig mängd svavel och dessutom bor som klöver behöver samt selen som säkerställer produktionsdjurens hälsa.

Lite eller mycket kalium? Vilket gödselmedel?

På skiften där kaliumnivån är tillfredsställande eller god eller fär vallfodrets kaliumhalt är rätt hög passar YaraBela RIKKISALPIETARI utmärkt också för gödsling för den första vallskörden.

När bördighetskalium visar rött är YaraMila NK2 det bästa valet för andra och tredje ensilageskörden. YaraMila NK2 passar särskilt för gödsling av mycket klöverrika vallar tack vare sitt innehåll av kalium, magnesium och bor. Det är också bra att komma ihåg att tillräcklig kaliumgödsling säkerställer vallarnas övervintring.

Nurmen typpilannoitus
 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö
YaraSuomi