Alla år är olika - mängden kväve som frigörs från marken varierar mycket

Stor vallskörd utnyttjade effektivt näring som frilagts från marken

Vid den tid vårgödslingen görs kan vi inte ännu veta hurdan växtperioden blir. I vår fick man på många orter toppstora skördar, upp till 5-6 t ts/ha, vid den första ensilageskörden. En stor och högklassig vallskörd kräver rikligt med näring och den näring som friläggs från marken behövs för att vallfodrets råproteinhalt ska hållas på målsatt nivå trots att skörden är stor.

Mullhaltiga vallskiften

Husdjursgårdarnas vallskiften är ofta mullhaltiga eller mullrika, och bär tecken på långvarig användning av kreatursskötsel och positiva effekter av stor rotmassa. Marken innehåller i princip stora förråd av kväve, men friläggningen av detta kväve påverkas av markens temperatur och fuktighet.

Vid försök inom Hankkijas Tillväxtprogram har mängden frilagt kväve på nollrutorna varierat för den första vallaskörden mellan ca 20 och 60 kg N/ha, och råproteinhalten har på de vallrutor som inte gödslats eller som gödslats med sväm har förblivit låg, 80 - 120 g/kg ts.

Friläggningen av näring från marken god i Tyrnävä

Inom Hankkijas Tillväxtprogra etabletades senaste sommar vallrutor i Tyrnävä på ett mullrikt MoMr-skifte. Vallblandningen av timotejdominerade Hankkijan Pro.

Det ogödslade vallskiftet gav vid första slåttern hela 3 tn ts/ha, men fodrets utfodringsmässiga kvalitet var svag. Med optimerad gödsling (YaraMila 100 kg N/ha) fick man en vallskörd av god kvalitet på nästan 6 t ts/ha, och selenhalten var på målsatt nivå. Mängden kväve som friläggs från marken var ca 55 kg N/ha, vilket för sin den säkerställde vallskördens höga råproteinhalt.

 

Optimerad gödsling med YaraMila-gödsl (100N) gav vid första slåttern en vallskörd av god kvalitet på nästan 6000 kg. Trots att det frigjordes rikligt med kväve från marken på våren blev skörden från den ogödslade rutan nästa hälften mindre och råproteinhalten blev låg. Den utfodringsmässiga kvaliteten på den vallskörd som skördats från den ogödslade rutan var svag och till exempel var selenhalten nästan noll. Hankkijas tillväxtprogram, Tyrnävä 2022

 

Mervi Seppänen
Utvecklingschef
YaraSuomi