Balansering av vallfodrets kvalité med Hankkijas Tillväxtprogram och YaraVita-bladgödsel

Torra tillväxtperioden påverkar vallfodrets mineral- och spårämneshalter. Torrheten ökar speciellt vallfodrets kaliumintag. Kalium har en viktig roll i växtens anpassning till torra omständigheter. På grund av nästan hundra pilotskiftens råvara analyser och gödslingsinformation kan man konstatera, att valda gödseln inte förklarar fodrets kaliumhalter. Du kan läsa mera om vallens kaliumprov i vårens Leipä Leveämmäksi -tidningen. Torrheten påverkar också intaget av andra näringsämnen och under de senaste två åren har man fått med YaraVita-bladgödsel förbättringar i skördens utfodringskvalité och skördemängden. På Hankkijas Tillväxtprogrammets rutor i Kannus ökade YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita Amazinc 1 l/ha -behandlingen torrsubstansskörden + 500 kg/ha och höjde vallfodrets zink- och manganhalter. Möjligtvis var vallens kaliumhalt lägre på åkrarna gödslade med YaraMila Y 4 + NK 2 tack vare större skörd och balanserad gödsling än på åkrar som gödslades enbart med kväve.

Med Hankkijas tillväxtprogram större vallskörd

Hankkijas Tillväxtprogram gav en betydlig skördetillägg, ungefär + 2 700 kg ts/ha, även under en torr tillväxtperiod. YaraVita Thiortrac + YaraVita Amazinc -bladgödsel orsakade skördetillägget med ungefär +500 kg ts/ha.

Även under en torr tillväxtperiod nåddes skördetillägg med Hankkijas Tillväxtprogram när vallen gödslades med en balanserad gödsling (YaraMila Y4 100N + YaraMila NK2 80N+60N) jämfört med enbart kvävegödsling (YaraBela 80 N+54 N+15 N). Också YaraVita-blandgödslig (YaraVita Thiotrac 5l/ha +YaraVita Amazinc 1 l/ha) gav en betydlig skördetillägg. Hankkijas Tillväxtprogram, Kannus 2019

Vallfodrets kaliumhalten högst i observationsrutor gödslade enbart med kväve.

Förra sommaren mättes mycket höga kaliumhalter i ensilage, även i Kannus. I Kannus klassifierades kaliumbördigheten i sandmoränen som bra eller hög (6,4-6,6 mg/l) mangan acceptabel (18-20) och andra näringsämnen ´under grönt´. När första skörden gödslades enbart med kväve (Yarabela 80 N/ha) varierade vallens kalium halt mellan 36-40 g/kg ts. När skörden gödslades med YaraMila Y 4 (100N), där det tillsattes 60 kh K/ha i gödslingen, var vallens kaliumhalt lägre, 32-36 g/kg ts. På Yaras pilotskiften förra sommaren (ung. 100 stycken) framkom det inte heller länkar mellan kaliumgödslingen och vallens kaliumhalter. Till vallväxternas kalium ”luxuxintag” påverkar möjligtvis andra faktorer än mängden av reservkalium i jorden och enligt resultat från Kannus påverkar också tillgängligheten av andra näringsämnen och skördenivån.

Hankkijas Tillväxtprogram som garanti för vallfodrets mängd och kvalité

Anpassningen till tillväxtperiodens extrema förhållanden har med klimatförändringen blivit allt mera aktuellt även i produktionen av vallfoder. Tillräckligheten av vallfoder försäkras med att gödsla första skörden tillräckligt, gällde det klöverdominerad vallblandning eller inte, eftersom klöverns skördebildning sker huvudsakligen under sommaren och senhösten. Enligt Hankkijas Tillväxtperiod och pilotgårdarnas resultat kan man konstatera, att en balanserad gödsling är bästa garantin för en tillräcklig och kvalitativ vallskörd även under en torr sommar.

Även förståelsen för optimeringen av vallfodrets kvalité ökar konstant. Sommarens överraskande observationer, bland annat gällande vallfodrets kaliumhalter, kräver vidare analysering av resultat. Klart är dock, att ”luxusintaget” av kalium inte är beroende av gödslingsmängden. Mera information om temat finns i nästa Leipä Leveämmäksi -tidningen.

Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
Yara Finland