Bekymmerslös komplettering av kreatursgödsel med YaraBela SVAVELSALPETER

Kreatursgödsel är en utmärkt näringskälla för gödsling av vall. Kreatursgödselns näringssammansättning motsvarar ändå inte vallväxternas näringsbehob, och därför ger en optimerad kompletteringsgödsling flera fördelar.

Yara har för den kommande växtperioden introducerat YaraBela svavelsalpeter, som kompletterar stallgödselns näringsinnehåll optimalt och bland annat innehåller lämplig mängd svavel. Förutom svavel innehåller YaraBela svavelsalpeter också bor som odlingsväxter och framför allt klöver behöver, samt selen för att säkerställa produktionsdjurens hälsa.

Vallväxternas svavelbehov

En stor vallskörd behöver för varje skörd ca 8-10 kg S/ha. Alla YaraBela och YaraMila-gödselmedel som tillverkas i Finland innehåller 3-4 % svavel och då tillförs med Yara-gödselmedel ca 10 kg S/ha till åkern.

Det lönar sig att planera kompletteringsgödslingen till kreatursgödsel så, att omkring hälften av kvävet kommer från YaraBela Svavelsalpeter. På samma sätt som man med YaraBela Selensalpeter säkerställer vallfodrets selenhalt genom kompletteringsgödsling till kreatursgödsel, kompletterar YaraBela Svavelsalpeter vallens svavelbehov optimalt. När omkring hälfte av kvävet, dvs. 40-50 kg N/ha kommer från YaraBela Svavelsalpeter, är svavelgivans mängd optimal. dvs. 11-4 kg S/ha.

Från YaraBela Svavelsalpeter från vallväxterna det nitratkväve de behöver för en snabb tillväxtstart, lämplig mängd svavel samt bor och selen. Kreatursgödseln ger för sin del vallväxterna kväve som frigörs senare under växtperioden samt allt fosfor och kalium de behöver.

Svavel som växtnäringsämne

Svavel utlakas lätt särskilt från grova mineraljordar och därför kan man inte förrådsgödsla med svavel.

Svavel ska tillföras enligt växtens behov, eftersom både för mycket svavel och svavelbrist kan förorsaka problem. Svavelbrist sänker framför allt vallfodrets råproteinhalt och sänker skördens mängd. Med YaraVita Thiotrac-bladgödsling har man fått goda resultat och uppnått optimal råproteinhalt i fodret genom att tillföra 1,5 kg svavel/ha i början av växtperioden när vallbeståndet är 10-15 cm högt.

För hög svavelgiva försurar åter jorden och ökar utlakningsrisken. Hög svavelhalt i vallfodret försämrar upptagningen av koppar och sänker våmmens pH. Symptomen påminner om symptomen vid brist på vitamin B1.

Liittyvät tuotteet