Bli Hankkijas kontraktsodlare av utsäde – vi gör kvalitetssäd tillsammans!

Vi söker till vår grupp av kunniga kontraktsodlare av utsäde nya odlare som producerar Hankkijan Takuusiementä (Hankkijas certifierad utsäde)! Råpartierna av utsädet granskas och certifieras i utsädescentraler i Alastaro och Hyvinkää. För tillfället görs kontrakt speciellt för sexrads-korn, tidiga havresorter och bondböna. Ekoutsädeskontrakt görs för olika spannmåls- och baljväxter. Det söks också nya odlare för vallväxter inom normal- och ekoproduktion.

Hankkija Oy marknadsför olika växtsorter av flera växtförädlare. Samarbetspartner finns både i Finland och utomlands. Dansk Nordic Seed och Hankkija hör till samma koncern och via Nordic Seed får man intressanta nyheter till Hankkijas urval. Nordic Seeds sorter testas också omfattande i Finland. Hankkijas egna Tillväxtprogrammets prov och Finlands officiella prov för olika sorter stöder utsädesodlarens val. Nya sorter testas också på samarbetspartnergårdar i praxis.

Vad är Takuusiemen?

Lagen om spannmålshandeln bestämmer hurdant utsädet skall vara. Livsmedelverket övervakar utsädeskvalitén. För en del av utsädespartiets egenskaper har det bestämts tröskelvärden. Hankkijas kontraktsvillkor för utsädesproducenter har strängare gränsvärden för till exempel grobarheten och mängden tillåtna främmande arter än lagstiftningen, för att råvaran för Takuusiemen skulle vara av högsta kvalité. Ytterligare har Hankkija satt minimikrav till exempel för råpartiernas vikt för tusen säd och allmänt ett DON-gränsvärde för havre. Av de havreutsädespartier som odlaren skickar till laboratoriet analyseras alltid DON-värdet. Stort till växten, bra grobart och hälsosamt utsäde är livskraftig också i varierande omständigheter.

Två effektiva utsädescentraler

I Alastaro i Egentliga Finland hanteras vårutsäde och höstutsäde och säd av baljväxter. Det finns bra vägförbindelser till Alastaro via vägarna 9 och 14. Allt ekoutsäde hanteras i Alastaro utom småutsäde. Hyvinkää utsädescentralen ligger i norra delen av Nyland nära väg nummer 3. Där hanteras vårutsäde och allt frö av vall- och oljeväxter. Vallfrö certifieras också som ekologisk. Båda utsädescentraler har personal ungefär 10 personer. Den sammanlagda lagringskapaciteten är ungefär 12 000 ton.

Alastaro utsädescentralen
Hyvinkää utsädescentralen

Utsädesodlaren är proffs i sitt område

Utsädesodlaren är noggrann och flitig i sina odlingsvanor. Odlaren bör känna sina åkrars egenskaper, så att rätta sorten kan väljas för utsädesproduktionen. Med alla växter försöker man få dom att få en bra grobarhet, störa utsäde, bli av hög kvalité och fria av sjukdomar och ogräs. För att åstadkomma de här resultat, förutser odlaren behovet av och tidpunkten för växtskyddsåtgärder och tilläggsgödsling. Odlaren agerar långsiktigt med planeringen av odlingsrotationen och jordbearbetningen, för att till exempel föregående växtens genomväxts i utsädespartier hindras och råpartien av utsäde blir så rena som möjligt.

Utsädesproduktionen kan börjas på en gård som har högst ett skifte i flyghavre registret. Flyghavre måste övervakas aktivt. Det är ett fördel för både odlaren och Hankkija och sålunda ett fördel för kunden som köper utsädet.

Förmån som Hankkijas utsädesodlare

Det ordnas skolningsdagar för Hankkijas utsädesodlare, olika evenemang och då och då yrkesresor till intressanta destination i hemlandet och utomlands. Odlingskommissionen, som består av utsädesodlare, samlas varje år. Under mötet byter odlaren och Hankkijas personal från utsädesproduktgruppen sina åsikter om utsädesmarknaden och syftar på att utveckla kontrakt verksamheten.

Om samarbetet kan du fråga medlemmarna i odlingskommissionen: Juha Strömberg p. 040 544 9446 (Björneborg), Antti Väänänen p. 040 594 8960 (Siilinjärvi), Matti Tarula p. 040 547 1810 (Itis) och Seppo Katila p. 040 828 6598 (Eura).

Konkurrenskraftiga kontraktsvillkor

Hankkija har kontraktsodlare av utsäde runt i hela Finland för att våra kontraktsvillkor och priser i utsädesproduktionen är konkurrenskraftiga. Bland annat för längre transporter av råparti leveranser av spannmål och baljväxter betalas fraktförmån. Som Hankkijas kontraktsodlare får du förmåner av ett stort internationellt företag. Även om du odlar längre ifrån våra utsädescentraler, lönar det sig på grund av fraktförmånen!

Fråga mera om utsädeskontrakter av våra experter:

Suvi Hara
Alastaro Utsädescentral
Spannmåls- och baljväxter, utsädeskontrakter
Tel. 010 768 3463
suvi.hara@hankkija.fi
Mervi Pyykkönen
Hyvinkää Utsädescentral
Vall- och öljeväxter, utsädeskontrakter
Tel. 010 768 3436
mervi.pyykkonen@hankkija.fi