Färre kalvningsförlamningar på gården med Acetona Dry Strong

Tuomo Leinonen
Tuomo Leinonen är nöjd med Acetona Dry Strong -mineralfoder.

På Uusikumpu gård i Simo har husfolket redan länge använt mineraltillskottsfodret Acetona Dry Strong för att förebygga kalvningsförlamning. Innan de började använda fodret hade korna ofta kalvningsförlamning, och kvarbliven efterbörd, som är ett tecken på dold kalvningsförlamning. Till sist avslöjades orsaken till problemen, när man lät göra en noggrannare spårämnesanalys av ensilaget och märkte att de hade låg klor- och svavelhalt.

Effekten av den låga klorhalten blev ännu större eftersom gårdens åkrar då ännu odlades ekologiskt, och man inte kunde höja markens spårämnesnivåer genom gödsling. ”Klor i form av anjoniskt salt är viktigt under sintidsutfodringen, och för litet klor medför risk för kalvningsförlamning”, berättar utfodringsexpert Kullervo Palovaara.

Acetona Dry Strong är ett mineralfoder för sintidsprepareringen för gårdar, som har problem med kalvningsförlamning eller tecken på latent kalvningsförlamning. Det innehåller rikligt med anjoniska salter och effektiverar härigenom kalciumomsättningen innan kalvningen. Både gårdens äldre husbonde Veijo Leinonen och Tuomo Leinonen som fortsätter driva gården är nöjda med mineralfodret Acetona Dry Strong. ”Allmänt taget har kalvningsförlamningarna och fallen med kvarbliven efterbörd klart minskat”, säger Tuomo om fodrets effekter. De kommer att använda det på gården också i fortsättningen vid sintidprepareringen av alla kor för att rätta till spårämnesbristen i ensilaget, eftersom gården ligger i ett område där jordmånen av naturen är mycket klorfattig.

På Leinonens gård börjar man utfodra korna med Acetona Dry Strong tre veckor före kalvningen. Dagsgivan är i början 1 kilo per dag och den sista veckan höjs givan till 2,5 kilo per dag. Orsaken till att Leinonens ger en större dagsgiva än den riktgivande nivån är att ensilaget har väldigt låg halt av klor och svavel. Tuomo säger att korna gillar smaken på Acetona Dry Strong och gärna äter upp den större dagsgivan.

Mätning och observation ger goda resultat

Leinonens följer med och övervakar produktionen aktivt. Det är viktigt för dem att ha uppmätta resultat, och de vill alltid grunda sina beslut på uppmätta fakta. De noggranna observationerna och produktionskontrollen har gett goda resultat, när kornas dagsproduktion idag är 36 kilo och årsavkastningen 12164 kg/ko. De sätter värde på att ha hållbara kor, medelkalvningsantalet är 2,8 och kornas livstida avkastning fina 29 935 kilo.

Gårdens robotladugård för 60 kor som byggdes till år 2004 har styrd kocirkulation och separat utfodring. I kiosken utfodras korna med Sopiva-helfoder som är skräddarsytt för gården samt med Rypsi-Krono. Från roboten får korna dessutom Acetona Energy Power energigranulat. Sinkorna får Umpi-Namino Anion-mineral samt selen. Också selenhalten i gårdens ensilage är låg och måste kompenseras i den övriga utfodringen.

Leinonens satsar på produktion av högklassigt ensilage, och säljer också mycket ensilaget åt andra. Vallblandningen består av timotej och rörsvingel. ”När ensilaget har god kvalitet kan man åstadkomma en ekonomiskt effektivare utfodring”, påpekar Tuomo och utfodringsexperten Kullervo instämmer.