Förbered suggan för grisning för lyckat resultat

Stora kullar förutsätter att man månar litet extra om suggan inför grisningen. Grisarna mår bra om suggan mår bra. Vi har tagit emot den utmaningen och förnyat vårt tänkande om utfodringen av suggor som ska grisa. Vi förberedelsen inför grisningen beaktas suggans behov som helhet - hormonerna, juverhälsan, tarmfunktionen och utfodringen. Vi utvecklade ett nytt foder, Pekoni Vire PP för grisningsförberedningen, som ger suggan förutsättningar för en lyckad grisning.

Stora kullar innebär utmaningar

Inom aveln är det med tanke på produktiviteten och lönsamheten ändamålsenligt att sikta mot större kullstorlekar. Detta har ändå medfört olika utmaningar. Större kullstorlek har inte medfört ökad råmjölksproduktion hos suggan. Upp till hälften av suggorna producerar inte tillräckligt med råmjölk för hela sin kull.

Suggan kan ha 12-18 spenar i juvret, men alla kanske inte är aktiva. Stora kullar kan vara ojämna, med ett större inslag av små och svaga grisar. De små är känsliga för sjukdomar och måste oftare medicineras med antibiotika. Dessutom kan de inte konkurrera med de större grisarna, vilket gör att dödligheten ökar. Om en spädgris får under 200 g råmjölk/gris kommer dödligheten före avvänjningen att blir hög. En god hälsa och tillväxt förutsätter att grisen får minst 250 g råmjölk.

Svårigheter är till för att övervinnas, och utvecklingen går framåt. Grisningsförberedelse för suggan är ett nytt men effektivt sätt att hjälpa suggan i denna hennes viktigaste produktionsfas. Hankkija har tagit fram de innovativa foderämnena Progut® och Progres® med vars hjälp vi kan påverka både mängden råmjölk och halten av immunämnen i råmjölken. Då mår suggan bra, och vi får hållbara, produktive suggor och grisarna får en god start på en effektiv tillväxt.

I grisningsskedet beaktas suggans behov

Grisningsförberedelsen omfattar suggans hormonproduktion, juverhälsa, tarmfunktion och utfodring.

Hormonella

störningar vid grisningstiden kan påverka råmjölkens mängd och kvalitet. I undersökningar har visats, att om progesteronnivån förblir hög efter grisningen, minskar mängden råmjölk och halten av immunämnen. Dålig tillgång på råmjölk i kombination med låg halt av immunoglobuliner ökar grisdödligheten.

Moderkakan lossnar i regel efter grisningen. Det sker vanligen när grisningen gått snabbt. Om grisningen pågår länge börjar moderkakan avstötas samtidigt som de sista grisarna föds. Om oxytocinnivån sjunker mot slutet av grisningen lossnar moderkakan eller efterbörden inte.

Hur kan vi hjälpa suggan?
• 12-24 timmar före grisningen inträder ett hormonstyrt beteende hos suggan, den börjar bygga bo. Suggan har ett naturligt behov att bygga ett bo innan den grisar, och i praktiken styr bobyggandet suggans hormonaktivitet i rätt riktning.
• När suggans mage fungerar bra går också grisningen snabbare.

Svullet juver eller juverödem

leder till att grisarna får mindre mjölk och sänker halten av immunämnen i råmjölken, vilket leder till att grisdödligheten ökar. I svåra fall av juverödem syns inte längre mjölkkörtlarnas konturer, spenarna är inflammerade och juvret uppvisar tryckmärken från t.ex. spaltgolvet. Vid svårt juverödem har mjölkens halt av immunoglobuliner sjunkit.

Vad kan vi göra genom utfodringen?
• Juvrets utveckling börjar redan i gyltstadiet. Om gyltan är överfet blir det fettansättning särskilt runt de bakre spenarna, vilket är svårt att rätta till senare.
• Suggorna borde inte få vara för feta vid grisningen, och under den sista månaden av dräktigheten borde fodret inte innehålla för mycket protein och/eller energi.

En av de viktigaste åtgärderna när det gäller grisande suggor är att tarmen fungerar

Det är normalt att suggan har lätt förstoppning, eftersom den äter mindre än vanligt. Kroppen tar upp vatten från tarminnehållet för mjölkproduktionen. Då man går över från fiberrikt dräktighetsfoder till stärkelserikt digivningsfoder ökar risken för förstoppning.

Förstoppning är skadligt på många sätt. Rent fysiskt bromsar det upp förlossningskanalens funktion. Förstoppning är ett smärtsamt tillstånd, och gör att sammandragningarna försvagas. Mjölkproduktionen sätter igång när prolaktinhalten (hormon som sätter igång mjölkproduktionen) är hög.

Vad kan vi göra genom utfodringen?
• Tillräckligt mycket fiber i grisningstidens foder
• Suggorna borde inte få vara för feta vid grisningen, och under den sista månaden av dräktigheten borde fodret inte innehålla för mycket protein och/eller energi.
• Ett särskilt övergångsfoder för suggor som grisar på plats

Att lyckas med utfodringen

vid grisningstiden hör till de mest utmanande av suggans produktionsfaser.
Vad kan vi göra?
• Se till att suggan får tillräckligt mycket fiber
• Använda specialfoder runt grisningen Mera m detta i nästa stycke

Ett nytt foder för grisningsförberedelse har tagits fram

Med rätt utfodringslösningar lyckas suggan: med fodret och utfodringskurvorna i ordning kan råmjölkens mängd och kvalitet påverkas, förstoppning förebyggas och juvrets funktion kan påverkas.

Vi har utvecklat ett nytt foder för grisningsförberedelse för suggor, Pekoni Vire PP som hjälper dem från dräktigheten och via grisningen till mjölkproduktionen. Produkten är avsedd att användas från ca en vecka före grisningen till två-tre dagar efter grisning. Givan av specialfodret är 1 kg/dag och dessutom ges digivningsfoder 1,5-2 kg/dag.

Målet är att utjämna skillnaderna mellan dräktighetsfoder och digivningsfoder och tillföra suggan mera fiber med tanke på magfunktionen samt lättupptagbar energi för grisningen.

Fodret för grisningsförberedelsen innehåller både Progut och Progres® foderämne. Enligt undersökningar i dräktighetens slutskede ökade Progut både mängden råmjölk och dess fetthalt på ett statistiskt signifikant sätt.

Slutsatsen av undersökningen var, att Progut-tillsats i slutskedet av suggans dräktighet kan öka tillgången på råmjölk för de nyfödda grisarna och också öka deras energitillförsel tack vare råmjölkens högre fetthalt.

 
Figur 1. Råmjölkens immunoglobulinhalt. Asterisken * visar att skillnaden är statistiskt signifikant (P<0,05).Figur 1. Råmjölkens immunoglobulinhalt. Asterisken * visar att skillnaden är statistiskt signifikant (P<0,05). Immunoglobuliner i råmjölken mg/ml.

Progres ökade råmjölkens halt av IgG (figur 1), som kan förbättra de nyfödda grisarnas överlevnad. Progres ökade också mängden råmjölk, vilket är viktigt när kullstorleken ökar.

De första kundkommentarerna om användningen av det nya grisningsförberedningsfodret har varit positiva och fördelarna syns. Suggorna äter grisningsförberedningsfodret med god aptit, tarmen fungerar och mjölken stiger.

Text: Marjut Suokanto