Frysbrännan gör sina skador – förberedd dig med vallens kompletteringssådd i tid

Vinterns varierande temperatur och istäckta fläckar på åkern orsakar skador till övervintrande vall, speciellt i Mellersta och Norra Finland. Vinterskadorna för övervintrande vall kan vara omfattande, varefter det inte finns tillräckligt med ensilage för boskapens behov. På våren är det viktigt att värdera vallens kondition noggrant, för att säkra tillräckligheten av grovfodret för boskapen för kommande tillväxtperioden. Det lönar sig att förbereda sig i god tid för vallens korrigeringsåtgärder, eftersom möjligheter för att korrigera situationen finns flera. Viktigast är att först göra en värdering av skadornas omfattning.

Om gårdens vall är helt förstörda och det är brist på vall areal

I så fall är det lönsamt att dela gårdens areal i tre delar. I första delen sås ettårigt rajgräs och/eller skördas helsädesensilage från en tillräcklig areal. Andra delen sås med Pikalaidun-typs blandning, som ger en spridning i produktionen och samtidigt långvarigare vall. Den sista tredjedelen grundas på nytt med en flerårig vall, som sås som urväxt för helsädesensilage-blandningen.

I situationen där hälften av gårdens vallväxtlighet är förstörd

Om det dessutom finns en risk till att grovfodret inte kommer att räcka för boskapet, grundas på den förstörda arealen vall i insådden med helsädesensilage-blandningen.

När växtligheten är förstörd på enskilda åkerskiften

Om det finns tillräckligt med vallareal, kan hela skiften grundas på nytt som vallinsådd eller med helsädesensilage-foderblandning.

Ifall växtligheten är väldigt gles

I den här situationen passar till exempel Hankkijan Pikalaidun-blandningen, som innehåller snabbväxande rajgräs, utmärkt för komplettering. Således får man vallen att producera snabbt och då blandningen innehåller timotej och ängsvingel, som passar bra i våra förhållanden, är slutresultaten en långvarig och lönsam vall.

Gles växtlighet där förväntade skörden räcker till första skörden

Kompletteringssådden kan bra utföras med blandningar. I blandningen är alla komponenter fleråriga och således får man flera skördeår för vallen med små kostnader.

En noggrann sådd är basen för tillväxten

Bästa tidpunkten för sådden är så tidigt på våren som möjligt. För att växa, behöver skotten röra jorden och tillräckligt med utrymme att växa. I kompletteringssådden är sädesmängden ungefär 10-15 kg/ha beroende på sorten och blandningen. För att börja gro, behöver små vall- och klöversäd fuktighet. För att strået kommer upp, måste sädet vara tillräckligt nära jordytan. Bästa sådddjupheten för vall- och klöversäd är 0-2 cm. Bredsådden är bästa sättet att få en tät vallväxtlighet, därför måste säden också hamna i den breda radavstånden.

Mångsidig urval av vallblandningar och -säd

I Hankkijas urval finns det Pikalaidun-vallblandning, som lämpar sig utmärkt för kompletteringssådd på grund av dess mångsidiga blandningskonsistens. De normala timotej, rödklöver- och rörsvingeldominerade blandningar lämpar sig bra till att grunda vall. Glöm inte heller våra nyheter Hankkijan Laatu och Sulava! Utöver vallbalndningar finns det i vårt urval helsädesensilage foderblandningarna Hankkija Maittava, Hankkijan Ravitseva och Hankkijan Täyttävä.