Ge vallen en kickstart - Primus XL och Yaravita Amazinc

Janne Kokkonen från Siilinjärvi har fått goda resultat när han med samma överfart besprutat sina vallar med ogräspreparatet Primus XL och bladgödselmedlet YaraVita AMAZINC. Skillnaden till den obehandlade åkerremsan syntes tydligt.

Janne Kokkonen
Det doftar gott. Högklassigt ensilage är grunden för utfodringen. På Janne Kokkonens gård har årsproduktionen på fem år gått upp från 9000 kilo till hela 11600 kilo.

Primus XL är godkänt för bekämpning av ogräs i spannmål och klöverfria fodervallar, hövallar och för ogräsbekämpning på golfbanor.

Yara och Hankkija anordnade på våren 2014 fältförsök på fem gårdar på olika håll i Finland. Försöket gick ut på att vallarna på samma gång besprutades med det nya ogräsbekämpningsmedlet Primus XL och spårämnesblandningen YaraVita AMAZINC. Ett av objekten var Janne Kokkonens mjölkgård i Siilinjärvi, där resultaten av försöket syntes tydligt ännu på hösten. Besprutningarna gjordes med en tankblandning på ett sex hektars skifte strax intill gårdscentret, med en obehandlad nollruta som jämförelseobjekt. Besprutningen gjordes med en 15 meter bred Hardi-spruta med normala ventiler och med rekommenderade preparatdoser, dvs. 1,0 liter Primus XL blandat med 200 liter vatten och 1,5 liter YaraVita Amazinc i samma mängd vatten per hektar.

Man kunde se en klar skillnad mellan det behandlade och det obehandlade området: på det besprutade området hade maskros, krussyra och åkergyllen bekämpats fullständigt. Tack vare spårämnesblandningen var beståndet tydligt bredbladigare än på det obehandlade området, och råproteinhalten var hög.

Tydlig nytta av ogräsbekämpningen

Janne Kokkonen räknar, att om beståndet bestått av 10 procent ogräs, skulle han från sin vallareal på hundra hektar skördat bara ogräs från tio hektar. Det skulle innebära mycket onödigt arbete och onödiga bränslekostnader. Vallen ligger vanligen i tre-fyra år innan den bryts, även om skördenivån sjunker betydligt det fjärde året. – ”Jag har försökt med olika åtgärder, bland annat kompletteringssådd, men det har inte gett önskat resultat, eftersom vallarna till största delen består av timotej.” Vid ogräsbekämpningen har han tidigare använt ett liknande bladgödsel, YaraVita THIOTRAC, som innehåller kväve med svavel som spårämne. Amazinic innehåller spårämnena zink och mangan, som förbättrar djurhälsan och förbättrar fuktsamheten, avkastningen och immuniteten. ”Det känns motiverat att börja använda de här nya produkterna eftersom de kan spridas med samma överfart. Separat spridning ger tilläggskostnader. Förutom att Amazinc kompenserar mineralutfodringens spårämnen, lovar man att det också effektiverar vallens tillväxt och förbättrar skördenivån”, säger Kokkonen.

Ladugård med två robotar

Janne Kokkonen och Jukka Väänänen
Janne Kokkonen säger, att man med blotta ögat kunde se att den areal som behandlats med ogräspreparat och spårämnesblandning var bättre än den obehandlade jämförrutan. Grannen Jukka Väänänen (till höger) från den lokala Hankkija-butiken har följt med fältförsöken med stort intresse.

Ladugården på Kokkonens gård är byggd år 2005 och har två mjölkningsrobotar som sköter mjölkningen av de 95 korna. Mjölkproduktionen har under årena 2009-2014 gått upp från ca 10 000 kilo till över 11 000 kilo. År 2014 var medelprodutionen redan 11 600 kilo vilket är ett jättestort framsteg. ”Vi har helt normalt djurmaterial och har inte gjort några trollkonster. Utfodringen är baserad på gott ensilage. Vi har gått in för att göra så bra ensilage som möjligt med höga D-värden. På vissa av våra skiften har vi fått vallskördar på 8000 kilo torrsubstans, men vi har också beten som vi just inte satsat på alls. Det är fullt möjligt att få en skörd på tiotusen kilo torrsubstans”, ler Janne Kokkonen, som klarat sig bra i ensilagetävlingarna. Vallarna består av timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs och rörsvingel. ”De senaste åren har vi kört med samma blandning. Jag har inte börjat ändra den på egen hand. Erfarenheterna av Tuure-timotejen och Ilmari-ängssvingeln är så pass goda.”

Janne Kokkonen säger, att man med blotta ögat kunde se att den areal som behandlats med ogräspreparat och spårämnesblandning var bättre än den obehandlade jämförrutan. Grannen Jukka Väänänen (till höger) från den lokala Hankkija-butiken har följt med fältförsöken med stort intresse.

Djuren har haft god klövhälsa, men på juversidan har det då och då förekommit problem, berättar Janne. Nu väntar han att tillskottet av zink och koppar via ensilaget ska rätta till situationen. Det förväntar sig också Jukka Väänänen, distriktsförsäljare på den lokala Hankkija-butiken. Han påpekar, att det är bra att spårämnena kommer från åkern när största delen av foderstaten består av ensilage. ”Hittills trampar ogräsbekämpningen och bladgödslingen av vallar ännu i barnskorna om vi ser till hela landet. Man gör det på spannmål, men när det gäller vall har utvecklingen precis kommit igång. Av vall skulle man kunna uppnå mycket högre skördenivåer. Det är hela utgångspunkten för utfodringens effektivitet”, påpekar Väänänen. ”Om en ko mjölkar 1500 liter mera om året märks det ju nog i gårdens resultat. Med tanke på det är en satsning på något tiotal euro per hektar ingen stor investering i förhållande till den nytta man får.”

Jouni Ranta från ProAgria är den som gör utfodringsplanen på Kokkonens gård. Också Hankkija gör vid behov utfodringsplaner för sina kunder. ”Kunden bestämmer vem som planerar”, konstaterar Jukka Väänänen.

Plansilo
Fodret som skördas med exakthack pressas och täcks noggrant i tre plansilor som rymmer 5 000 kubikmeter.
Fältdagen på Murtomäki gården
Fältdagen på Murtomäki gården i juni i 2015 lockade över 60 kunder som fick bekanta sig med Yaras nyheter och se på bladgödslingsförsöket.
Tabell
Tabell: Ilkka Suur-Uski, Yara

Primus XL

• Aktiva substanser:
- Florazulam: 5 g/l
- Fluroxipyr: 100 g/l<(li>
• Bruksmängd: i vall 1,0 l/ha.
• Vattenmängd: 150-200 l/ha.
• Primus XL är godkänt för bekämpning av ogräs i spannmål och klöverfri fodervall, hövallar och för ogräsbekämpning på golfbanor.

YaraVita Amazinc

• Zink 350 g/l
• Mangan 250 g/l
• Användning: 1-2 l/ha efter att tillväxten börjat
• Förnyad behandling 10-14 dgr
• Vattenmängd: 200 l/ha

Text och bilder: Kasperi Jääskeläinen

Liittyvät tuotteet