Handlingssättet i Hankkijas spannmålshandel

Grunden till ett framgångsrikt spannmålshandel är Hankkijas kontrakt för spannmålshandeln

Med odlingskontraktet garanteras spannmålets kvalité, säkerhet och samarbetet inom spannmålshandeln. Hankkijas mål är att göra spannmålshandel effektivt och så här flytta över de åstadkomna rationella förmåner via konkurrenskraften till kontraktskunders nytta, bland annat som bra spannmålspris och service. En planerad verksamhet under odlingskontraktet är en väsentlig del av kostnadseffektiviteten, där odlaren och Hankkijas spannmåls expert skriver ner mängden av spannmålet som skall produceras, användningsändamålet och bästa uppskattningen för tidpunkten då spannmålet kan säljas.

Verksamhetet under spannmålskontraktet ger en bra bild om helhetsarbeten, som måste göras mellan skörden. Den här informationen är nödvändig, för att kunna börja med marknadsföringsåtgärder (för till exempel exporten) i tid och samtidigt får man mera information, värde och substans till förhandlingarna. Alla Hankkijas lantbruksförsäljare och spannmålspersonal i alla Hankkija butiker gör Hankkijas odlingskontrakt. Populariteten för odlingskontrakt önskas växa speciellt i ekoproduktionen, där Hankkija har allt mera alternativ och möjligheter för odlare runt i Finland.

Ta reda på användningsområdet med förhands prov

Då Hankkijas odlingskontrakt görs skrivs också ner användningsområdet, som i praktiken betyder att odlaren strävar till att nå kvalitén som krävs av detta användningsområdet.

Väderkonditionerna under tillväxt- och skördesäsongen kan påverka väsentligt skördens kvalité. På grund av det här måste skördekvalitén undersökas, varefter användningsområdet måste möjligtvis bytas. Hankkija analyserar förprov av sina kontraktskunder gratis i sina egna spannmålslaboratorier. Nödvändig information om provet och provpåsar skickas automatiskt åt kontraktskunderna i god tid före skördetiden. Önskevärdigt är, att proven returneras senast i början av oktober, för att resultaterna kan användas i marknadsföringen genast från början.

En omfattande samlings- och servicenätverk till förfogande

Leveransen rakt från gården till det slutliga konsumtionsställe är förmånligaste leveranssättet för odlaren då det handlar om fulla lastbilslass. Då mängderna är mindre och egna lager inte räcker till, är Hankkijas omfattande nätverk av samlingslager ett bra alternativ. I flera lager finns möjligheten att torka spannmålet och vissa har också sorteringsmöjligheten. För ekospannmål finns det färre lager, men mängden ökar. Je mera ekospannmål odlas på olika områden, desto mera leveransställen kommer det att bli.

Lager som tar emot spannmål har också personal som är insatta i den aktuella situationen inom spannmålshandel. En del av lagren är i bruk bara vid behov utanför säsongstiden eller bara vissa dagar. Öppettider får man fram med att ringa till närmaste Hankkija butiken.

Pålitlig kvalitetsbestämning

Hankkija har centrerat sin verksamhet för kvalitetsbestämning till några spannmålslaboratorier, där förskottsanalyser och prissättningsanalyser görs av spannmålet från egna lager. En del av kvalitetsbestämningar görs genast när spannmålet tas emot i spannmålslagren.

Kvalitetsbestämningen följer Bra spannmålshandelsätt, som det görs i andra delar av spannmålshandeln också. Personalen som gör kvalitetsbedömning är väl informerad och yrkeskunskapen upprätthålls med ständig skolning. Också apparaten som används i kvalitetsbedömningen följs ständigt av egen övervakning och av ett utomstående institut. Till exempel alla laboratoriets NIT-analysatorer är ihopkopplade i Ifratec -apparatnärverk som verkar i Finland.

Flexibla avräkningsmöjligheter

Normala betalningstiden för spannmålslikviden är ungefär 14 dagar. Betalningen kan också göras snabbare och då påförs ränta för de dagar som underskrider betalningstiden. Likvärdigt kan betalningen flyttas framåt, som bestäms då tidpunkten för leveransen diskuteras. Då betalar Hankkija ränta åt kunden. Spannmålet kan också köpas med ett lagringskontrakt , då spannmålet blir i kundens lager och levereras senare. Samma alternativ för betalningar som nämnts ovan gäller också lagringskontraktet. Spannmålet duger också som betalning då det köps maskiner och tillbehör från Hankkija butiker.

Saker som måste beaktas i handeln av ekospannmål.

Hankkijas ekospannmålshandel följer samma villkor, praxis och kontraktsverksamhet som den vanliga spannmålshandeln. Ekospannmålshandel görs i alla Hankkijas butiker och av alla lantbruksförsäljare och spannmålsinköpare. Vi försöker jämt utvidga odlarnas möjligheter att odla olika sorter och öka mängden av mottagningsställen för spannmål. Ta kontakt om du är intresserad av att producera någonting som inte ännu syns i prislistan! Vi söker jämt nya marknadsmöjligheter och vi uppmuntrar till mångsidig växtföld: Med att planera din produktion långsiktigt med hjälp av våra spannmålsinköpare försäkrar du livskraften för dina ekoåkrar och spannmålets kvalité för en lång tid framåt.

Vi kräver inte extra bilagor för leveransen av ekospannmål, en väl ifylld spannmålspass räcker. Den nuvarande spannmålspassen (2014) passar också för ekospannmål och fungerar samtidigt som garanti för den ifrågavarande partiet. Andra dokument behövs inte med lasset, men se efter att spannmålspasset är perfekt ifylld – och skrivet under av producenten.

Under affärstidpunkten måste försäljaren av ekospannmål anmäla produktionsåret för partiet, så att köparen kan kontrollera tillämpliga information från Livsmedelsverkets ekosöktjänst för att kunna legalisera köpet. Statuset för ekoodling skall vara i kraft under produktionsåret och under försäljningstidpunkten. Försäljaren är skyldig att meddela köparen, om det hat kommit fram något onormalt i ekogranskningen, som skulle ifrågasätta partiets ekogiltighet.