Investering i energifoder för mjölkkor enligt en udersökning synnerligen lönsam

Också produkter som i fråga om sina produktionseffekter inlöst sin plats på marknaden sedan decennier måste med regelbundna mellanrum visa vad de går för, eftersom omvärlden hela tiden förändras. I fjol undersökte vi på en av våra ryska kundgårda effekten av produkten Acetona Energy Power på nysskalvade kors mjölkproduktion och energibalans, under årets svettigaste period, maj-september.

Gårdens utfodring baserar sig på majsensilage och hösilage (vicker-havre) och på en egen kraftfoderblandning som innehåller majs, korn, vete och rybs- och solroskross.

I försöket ingick 42 holstein-kor som kalvat 2-4 gånger. Korna indelades i kontroll- och försöksgrupper utgående från sina produktionsuppgifter och antalet kalvningar. I foderstaten för försöksgruppens djur tillsattes efter kalvningen ett halvt kilo Energy Power per dag under 56 dagars tid, och kraftfodret minskades i motsvarande grad. Man följde med korna under 12 veckor efter kalvningen, då kornas individuella produktion mättes varje vecka. Efter kalvningen brukar kor som känt lida av negativ energibalans och ofta också av nedsatt immunförsvar, som särskilt då det förekommer under längre tid medför problem för både produktionen och fertiliteten.

Resultaten var tydliga!

Och resultaten lämnade ingen kall (utom kanske korna i kontrollgruppen)! För uppföljning av kornas energibalans användes blodets BHB (betahydroxybutat)-värde, som mättes följande tisdag/torsdag efter kons kalvning och därefter varje vecka i fyra veckors tid. I båda grupperna var BHB-värdet som högst andra veckan efter kalvningen, men var i försöksgruppen i medeltal 1 mmol/l lägre äm i kontrollgruppen (0,9;1,9 mmol/l) (figur 1). Under den andra och tredje laktationsveckan led 67 % av korna i kontrollgruppen av dold ketos (BHB > 1,2 mmol/l) medan motsvarande tal i försöksgruppen var 20 och 10 procent. Anmärkningsvärt är också att BHB-värdet i kontrollgruppen fortfarande i genomsnitt översteg gränsen för dold ketos och var 1,3 mmol/l.

De kor som fått Acetona Energy Power-pelletter led alltså i betydligt mindre grad av dold ketos, vilket också syntes på produktionskurvorna. Mjölkproduktionen hos försöksgruppens djur utvecklades efter kalvningen, deras avkastning steg snabbare och mera jämfört med den första veckans avkastning (figur 2). Trots att man slutade ge korna Acetona Energy Power vecka 8, syntes de positiva effekterna av den friskare laktationsstarten ännu efter detta - under den 12. produktionsveckan mjölkade försöksgruppens kor ännu i medeltal 2,2 kg/dag mera än under den första produktionsveckan, meda åter försöksgruppens mjölkkurva reda planat ut nästan till den första veckans nivå (+0,1 kg/dag). I den månatligen analyserade mjölkens sammansättning sågs just inga skillnader; proteinhalten var i båda grupperna i medeltal 3,3 % och fetthalten i kontrollgruppen 3,8 och i försöksgruppen 3,9 %.

Särskilt bra syntes de positiva effekterna av Acetona Energy Power i produktionskurvorna för de äldre kor som kalvat 3 eller 4 gånger - försöksgruppens djur mjölkade i medeltal 1,7 kg/dag mera än kontrollgruppens kor (36,7; 35,0 kg/dag). Av mjölkkurvorna på figur 3 kan åter ses att mjölkproduktionen i försöksgruppen utvecklades starkare efter kalvningen, och att den bättre starten inverkade positivt ända till den 12. produktionsveckan.