Man Hankkijas Tillväxtprogram minskar du den årliga variationen i vallskördens mängd och kvalitet

nurmi

Utmanande väderförhållanden under växtperioderna förorsakar stora variationer i vallskördarnas mängd och kvalitet. Under torrperioder stöds vallens tillväxt inte av näring som friläggs från marken eller från organiska gödselmedel, utan skörden bildas av näring från Yaras mineralgödselmedel. Också de svala vårarna inverkar. Till exempel har gödselmedel som enbart innehåller ammoniumkväve dålig användbarhet i sval jord, eftersom marktemperaturen måste vara över 8 gradet i 4 veckor för att ammoniumkväve ska omvandlas till nitratkväve.

Bäst med jämna resultat

Den merskörd man uppnått med Hankkijas tilllväxtprogram har under de två senaste besvärliga växtperioderna varit +2000-3000 kg ts/ha. Orsakerna till att Tillväxtprogrammet lyckats varierar mellan åren och försöksplatserna. Den viktigaste orsaken är ändå, att man gett tillräcklig mängd näring vid rätt tid till stöd för vallskördens tillväxt.

På grund av torkan och det svala vårvädret i fjol uppmättes inte någon toppskörd från försöksrutan med Hankkijas Tillväxtprogram, men med med tanke på vädret var en vallskörd på 9-10 ton en fin prestation. På de organogena jordarna i Simo och Siikajoko begränsades vallskörden av mängden kalium och fosfor, och genom att tillföra de ämnena på Tillväxtprogrammets rutor fick man en skördeökning på över två ton. På lerjorden i Mäntsälä ökade skörden och förbättrades kvaliteten betydligt genom balanserad gödsling och framför allt genom bladgödsling med YaraVita Thiotrac. I Kannus minskade skörden på grund av svår torka, men genom att övergå från enbart kvävegödsling till gödsling med YaraMila fick man en skördeökning på över två ton.

Till exempel ingår kvävet i Yaras gödselmedel i form av både nitrat- och ammoniumkväve. Nitratkväve stöder vallens tillväxt vid svala och torra vårar och ammoniumkväve stöder tillväxten senare vid skördebildningen. Liksom hos spannmål byggs också vallens skördepotential upp under våren, och efter slåttern krävs i Finlands förhållanden förutom tidig gödsling också rätt val av gödsel.

 
2019 Simo 2019 Kannus 2020 Siikajoki 2020 Mäntsälä
Med vanlig praxis 6300 4150 8600 5100
Hankkijas Tillväxtprogram 8190 6840 10820 8900
 

Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
Yara Suomi