Med Tillväxtprogram för vall får du ett skörd- och produktivitetssprång

En riklig vallskörd av bra kvalité säkrar förmånligaste vallfoder gällande produktionskostnaderna. När en bra skörd produceras med Yaras gödsel, minskar också miljöpåverkan, som vallodlingen orsakar, som till exempel risken för näringsämnen att hamna i sjön och koldioxidavtrycket av foderskörden. Trots sina förmåner är vall ensilagets medeltalskörd bara ungefär 5 500 kg ts/ha. Med hjälp av Yaras skörderäcknare och gödselprogram för vall kan du också göra ett skörd- och produktivitetssprång på din gård.

Vad är skördenivån för din ensilage?

Vallskördens mängd värderas oftast i samband ed planeringen av utfodringen och samtidigt försäkras ensilagets tillräcklighet över inne utfodringen. Med hjälp av Yaras skördräknare kan du snabbt räkna genomsnittliga vallskörd enligt gårdens foderbehov och vallareal. Gällande vallskörde lönar det sig att sträva efter ett skördnivå som är över 9 000 kg ts/ha. Då sänker vallskördens produktionskostnader märkvärdigt. Besparingen kan vara under utfodringssäsongen även 250€/ko.

Orsaker till ett lågt vallskörd

Orsaker till ett lågt vallskörd finns flera. De viktigaste är ändå åkerns dåliga skick, gles och gammal växtlighet, för lite och obalanserad gödsling och riklig användning av slam. I Hankkijas Tillväxtprogram för vall är skörd sprången och tips för att höja skördnivån delad på olika skördnivån.

  • Åkerns kondition är dålig
  • Gles vallväxtlighet, gammal vall
  • För lite gödsling, när behovet är 200-240 kg N/ha
  • Rikligt med slam, när optimum är 20-30 t/ha
  • Slam för första skörd, när bästa reaktionen är med andra skörd
  • Enbart N-gödsling, när behovet är YaraMila eller NK
  • Inga spårämnesgödsling, när behovet är YaraMila Y 4 Hiven eller YaraVita-bladgödsel
  • Inga verktyg för gödning med precision eller användning av tillägsgödning (MyYara Satellitkartor eller N-sensor)

Koldioxidavtrycket är hälften mindre med Yaras gödsel

I dag är hållbara jordbruksproduktionen och minimeringen av miljöinverkan nyckelfaktorer. Rättidig befrielse av näringsämnen, jämn kvalité av granulaten och genom detta jämn spridning av gödsel gör utnyttjandet av näringsämnen noggrannare med Yaras gödsel. Yaras gödsel tillverkas i fabrikerna i Siilinjärvi och Nystad, där installerade katalysatorteknologin har sänkt koldioxidavtrycket för gödsel märkvärdigt. Det här betyder i vallodling, att koldioxidavtrycket med Yaras gödsel är hälften mindre än den av motsvarande importerade gödsel.

Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
Yara Suomi Oy