Med YaraVita lättnad till utfodringsplaneringen

En idisslare får över hälften av sin energi, protein, mineraler och spårämnen av vallfoder och därför är det inte onödigt att ta hand om vallfodrets kvalité. Vallfoder av jämn kvalité underlättar också planeringen av utfodringen. Justeringarna som görs på åkern är också ett förmånligt sätt att säkra skördens kvalité.

Korna äter

Som ändamål att få över hälften av vallfodret från första skörden

Med torra somrar har betydelsen av första skörden ökat. Även produktionsinverkan är bäst i första skörden och det lönar sig att använda den som foder för djur i högsta produktionsfasen. Med stora skörden späds konsistensen lätt i vallfodrets råprotein, mineraler och spårämnen under målnivån för produktionsdjur om det inte tas hand om tillräckligheten av näringsämnen under tillväxtperioden. Vall som är sparsamt gödslat är ett kapitel i sig själv. Skörden från de här åkrar har ett lågt utfodringskvalité. Om vallfoder skördas av olika åkrar som är gödslade på olika sätt, kan man inte förutse vallskördens utfodringskvalité. Det lättaste och billigaste sättet att producera vallfoder av jämn kvalité är att ta hand om tillräckliga näringsintaget för vallväxter med hjälp av Nurmen Kasvuohjelma. Om man tar hand om vallets växtnäring, belönas det då utfodringsplanen görs.

Högklassig vallfoder med Yaravita Thiotrac 300 och YaraVita Amazinc bladgödsel

Förra sommaren testades Yaravita bladgödsels effekt på skördens utfodringskvalité bland annat på Hankkijas tillväxtprogramort i Simo. Med tillväxtprogrammet steg sammanlagda skörden jämfört med enbart kvävegödsel + 3 110 kg ts/ha. När skördenivån stiger räcker inte mängden av spårämnen för att hålla fodrets halter på målnivån. Utan behandlingen med YaraVita Thiotrac 300 (5l/ha) och YaraVita Amazinc (2l/ha) skulle manganvärden i stora skörden blivit under målnivån 40-100 mg/kg ts (Bild 1). YaraVita Thiotrac 300 innehåller svavel som säkrade funktionen av proteinsyntes och tillräckliga proteinhalten i fodret. Materialkostnaderna för bladgödseln var ungefär 15€/ha, som var en förmånlig försäkring för utfodringskvalitén.

Bild 1. När skördemängden stiger späds spårämneshalten i växten. Med YaraVita Amazinc (2l/ha) bladgödsel höjdes vallfodrets manganhalt upp till målvärden. Hankkija Tillväxtprogram, Simo 2019

Mervi Seppänen, Yara Finland
Utvecklingschef, vall