Produktion av ekospannmål lyckas med målmedveten attityd och omsorgsfull odling

Auvo Heikkilä i Paattinen, Åbo, odlar ekologiskt utsäde. Omkring 30 procent av åkerarealen i närområdet odlas ekologiskt. Ekogårdarna bildar en lokal gemenskap, där man utbyter information och erfarenheter om odlingsmetoder man konstaterat vara bra.

 

Text och foto: Taina Salminen, Hankkija Oy

Heikkiläs gård har odlads ekologiskt från år 1998. Också efter omläggningen till ekoproduktion odlas utsäde på gården.
- Det lönar sig för en gård som lägger om till ekoodling att fortsätta med utsädesproduktionen. Man ska inte låta sig slås ner fast det ibland misslyckas. Det räcker inte med att pröva sig fram, man måste arbeta målmedvetet. Det krävs flera års erfarenhet av olika odlingssätt för att man ska lyckas. De bästa odlingsmetoderna föds genom att kombinera olika metoder och genom att söka lösningar som fungerar på lång sikt, berättar Heikkilä. Idag producerar han utsäde av höstvete och havre.

Anna och Auvi Heikkilä studerar ett bestånd av BotnicaBOR höstvete.

- Om gården har utsädesproduktion lönar det sig att begränsa antalet sädesslag i växtföljden för att du ska kunna bevara en god sortrenhet, säger Heikkilä. Ogräsbekämpningen brukar anses vara en svår bit. På Heikkilä gård bekämpas ogräsen med flera metoder: senare sådd, större utsädesmängd, täckande bestånd, växelbruk, fånggrödor och ogräsharvning.

- Med en större mängd utsäde får du ett bestånd som effektivare hindrar ogräsen från att växa, och uppkomsten av sidoskott minskar, nämner Auvo. Rotogräs som fett- och åkertistel och kvickrot bekämpas genom växtcirkulation och halvträda.
Vid ekoproduktion är det bra att planera de korrigerande åtgärder som ska utföra under växtperioden på förhand, liksom också ogräsbekämpningen och växtföljden. Omläggning till ekoproduktion kräver inte alltid nya maskininvesteringar, vilket många tror. Förekomsten av främmande sorter kan minskas genom att rengöra tröskan, torken och transportutrustningen noggrant innan man byter sort. Det är också viktigt att inspektera utsädesskiftena under växtperioden.

Vid sortvalet fäster förutom beståndets täckning också vikt vid avkastningen, sjukdomsresistensen, kornstorleken (tkv) och strålängden.

 

Heikkiläs ekogård

  • Växtföljd 1-2 årig vall - spelt/höstvete - havre - ärtvete-blandsäd - havre
  • Utsädesskiftena plöjs på hösten.
  • På våren ytharvning, vid behov spridning av gödsel, senarelagd sådd, där utsädesmängden + 10 %, fånggröda eller ogräsharvning.