Sista filningar för gödsling av vallens första skörd

Första vallskörden är kvantitativt störst och av bästa kvalité. Som mål är det bra att få hälften av årets vallskörd från första skörden. På våren vet vi inte ännu hurdan sommar det blir. En bra första skörd säkrar vallfodrets tillräcklighet långt in till vintern. Ännu är det möjligt att granska hur du kan producera en stor första skörd. Det lönar sig att satsa på bra vallskiften!

Utnyttja grästorvens intensiva tillväxt på våren – gödsla balanserat och tillräckligt

Vall växer med fart på våren och den tar kväve över 70 kg/ha under två veckor. Det här gäller grästorv, eftersom klöver och blålusern producerar skörd i sluten av sommaren. Också svingel som har lidit av vinterskador börjar växa långsammare.

Grästorv behöver tillräckligt med kväve för att växa, men en stor skörd säkras med en passlig YaraMila-gödsel, där näringsämnen är i balans för växten. Om hälften av en tiotusen tons vallskörd produceras under första skörden, avgår med skörden 120 kg kväve och kalium och 14 kg fosfor.

Det lönar sig att ge 100 kg kväve till vårskörden, oberoende om det gäller en vallblandning av flera arter eller hödominerad blandning, eftersom skörden produceras av grästorv som kräver kväve. Ifall jordens bördighetsfosfor tillåter användningen av YaraMila, lönar det sig absolut att välja den som första skördens gödsling. Fosforbalanser i vall som gör en bra skörd är negativ även om miljöersättningens maximum är helt använd. Därför lönar det sig att alltid utnyttja möjligheten till fosforgödsling, så att inte vallskiften töms av fosfor.

Förra sommaren var kaliumhalter höga i vallfoder, som orsakades av torrhet och grästorvens behov att inta överlopps kalium för att reglera vattenförsörjningen. Kalium-gödslingen är viktig gällande skördebildningen speciellt i organisk jord och skiften, där bördighetskalium är låg. Enligt förra sommarens resultat från pilotskiftena (100 styck), förklara inte kaliumgödslingen fodrets halter. Högre halter mättes på gårdar som hade använt rikligt med dynga och på lerjordar. Därför lönar det sig fortfarande att välja passliga YaraMila-gödslingen enligt bördighetsprovet och returnera ungefär hälften av kaliumet som växten har tagit till första skörden.

Använd slam till att grunda vall eller till spannmål

Användningen av slam speciellt till första skörden orsakar skördeförlust, eftersom dess näringsämnen inte hinner mineraliseras för att stöda snabba tillväxten på våren. Gårdens slamlogistik borde planeras således, att det inte behövs använda slam till första skörd. Om den måste spridas av någon orsak till första skörd, måste mängden hållas liten och även då borde ungefär 80 kg av kväve komma från YaraMila- eller YaraBela-gödsel.

Med YaraVita säkras de sista hundra kilo och en bra utfodringskvalité

En stor skörd tar också mera andra näringsämnen. Mineral- och spårämneskonsistensen späds ut i stora skörden under den optimala för utfodringen, då inte det tas hand om med gödslingen. Målet är att tillägga spårämnen balanserat, inte för mycket och inte ur balans, som också märks i fodrets halter. Med YaraVita-bladgödsel kan man lätt säkra första skördens utfodringskvalité. YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita Amazinc 1-2 l/ha har utöver säkrade kvalitén gett ett skördetillägg på 500-800 kg ts/ha.

Säkrar en stor och kvalitativ 1. skörd 1. skörd blir liten och av svag kvalité
Åkern är av bra grundkondition Problem i grundkonditionen
Vallbalndning med 50-60% timotej Höstbetonad vallblandning, rikligt med svingel och klöver
Gläs eller gammal vallväxtlighet
Tidig gödsling Försenad gödsling
Inga slam på våren Användning av slam på våren
Tillräcklig gödsling, 100 kg N även för vall med flera arter Otillräcklig gödsling, 80 kg N
Säkrandet av snabba tillväxten med fosfor, YaraVita-gödse Gödsling enbart med skäve, obalans i näringsämnen
Tillräcklig kalium-gödsling i organiska åkrar och åkrar med låg bördighetskalium Gödsling enbart med skäve, obalans i näringsämnen
YaraVita-bladgödsel säkrar kvalitén. YaraVita Thiotrac 5l/ha + YaraVita Amazinc 1-2 l/ha Inga bladgödsel

Mervi Seppänen, Yara Finland
Utvecklingschef, vall