Sopiva® är optimeringsverktygens primus

Köpfodren hör alltid till nötgårdens största enskilda kostnadsposter, så det är naturligt att man på gårdarna går in för att optimera utfodringen varje dag. Vad innebär då egentligen optimering? Optimering innebär helt enkelt att man söker och finner den bästa möjliga lösningen. Vad som för tillfället är den bästa lösningen beror så klart på den som beställt optimeringen, det vill säga i det här fallet foderkunden och hans eller hennes mål. Optimeringen kan till exempel basera sig på det som är högst aktuellt just nu, dvs. att uppnå så hög torrsubstansproduktion som möjligt.

Optimeringens grundtanke är att utnyttja de befintliga resurserna så effektivt som möjligt. Det ekonomiskt effektivaste är att endast komplettera de insatser som gårdens egna foder saknar med tanke på att uppnå en balanserad utfodring. För att man ska nå målet måste man också helt känna till de begränsningar de tillgängliga resurserna och till exempel utfodringssystemet ställer. Analys av ensilaget och de egna fodren är ett villkor med tanke på utfodringsplaneringen. Protein- och stärkelsehalten i spannmål kan variera stort, och om man låter bli att analysera råvarorna syns det också i mjölktanken. Utgående från en täckande analys av de egna råvarorna fortsätter optimeringen av utfodringen med en genomgång av olika lösningsmodeller.

 
Sopiva®

Sopiva® är optimeringsverktygens primus, med vars hjälp de egna fodrens potential kan utnyttjas fullt ut. Sopiva är en kostnadseffektiv lösning vare sig det gäller att hitta en enkel blandfoderkomponent eller ett mångsidigt allfoder med alla delikatesser vår produktutveckling har att erbjuda. Det är alltid resultatet av ett samarbete mellan gården och Sopiva-planeraren, där gårdens behov och mål tillsammans med planerarens mångsidiga kunnande bildar en unik foderlösning. Sopiva-planerarnas knowhow och insikter om tillskottsfodrens råvaror och deras inverkan på fodrets egenskaper och tekniska kvalitet höjer också planeringen av den totala utfodringen till en ny nivå. Varje helhet byggs upp råvara för råvara, till och med med precisionen av ett enskilt spårämne. Och det finns råvaror att välja bland, eftersom vi förutom det mångsidiga urvalet av basråvaror dessutom har tillgång till de unika foderinnovationerna Progres® och Progut®.

Sopivafodren hänger med i utvecklingen vid både små och stora förändringar på gården. När ett ensilageparti byts kan det egna fodret lätt uppdateras så att det motsvarar de nya kompletteringsbehoven. Ändringen kan ändå göras så att den råvarubas som konstaterats fungera på gården behöver ändras så litet som möjligt. Man kan till exempel också beakta behovet av E-vitamintillskott i samband med krossad spannmål vid sammansättningen av Sopiva-receptet, så att man undviker onödigt arbete med utfodringen. En foderlösning som justeras aktivt enligt iakttagelser av ensilagepartierna eller djuren stöder djurhälsan och en hög avkastning, varvid det också blir lättare att höja djurens livstida avkastning. En högre livstida avkastning förbättrar gårdens resultat med tanke på både ekonomin och miljön. Sopiva-fodret utarbetas genom ett konfidentiellt och aktivt samarbete mellan utfodringsspecialisten och gårdsfolket, och möjliggör en ständigt pågående utveckling i en ständigt föränderlig omgivning.