Tillväxtprogrammet för vall identifierar minimifaktoret för ditt vallskörd

Då gödslingsplaneringar görs riktar man uppmärksamheten på slutsumman av gödslingskostanerna. Under jakten efter kostnader glömmer man lätt skördetillägget, som man har åstadkommit med en balanserad gödsling och som är allt mera värt under en torr sommar. Tillväxtprogrammet för vall visa än igen sin konkurrenskraft, då det uppnåddes en skördetillägg på 2 000-3100 kg ts/ha från observationsskiftena i Simo, trots torra sommaren. Värdet på nyttan av gödslingsplanet beräknades vara 250-310€/ha, även de förhöjda gödslingskostnader. Speciellt viktigt var tillräcklig gödsling av första skörden. Observationen stöds av kvävemätningar gjorda i Kotkanniemi, som stärker observationen för en tillräcklig gödsling på våren under en torr sommar. På tillväxtprogrammets skiftena i Simo Simo maximerades skörden, då första skörden gödslades med YaraMila Y4 120 kg N/ha.

Taktiken att ta två skördar möjliggör ett vallskörd på över 8 000 kg ts/ha

På Tillväxtprogrammets skiften i Simo jämfördes sparversionen av vallgödsling med gödsling som var gjord med sammansatta gödslingsmedel enligt gödslingsprogrammet. Under tidigare år har gårdens vallskörd varit ungefär 5 000 kg ts/ha. Då har det också tagits två skördar. Låg skördenivå höjer märkvärdigt ensilagets produktionskostnader. Enligt ProAgrian Keskusten Liitto är produkstionskostnaderna i medeltal 0,31 €/kg ts, om skördenivån är 5 000 kg ts/ha. Gårdens mål var att få en skördetillsatts på ungefär 3 000 ka ts/ha med hjälp av Tillväxtprogrammet för vall, varefter produktionskostanderna skulle sjunka till ungefär 0,21 €/kg ts. Utöver bättre skörd ville man garantera tillräcklig råproteinhalt i skörden och en bra utfodrings kvalité.

På våren gödslades observationsskiftena med Yarabela Suomensalpietari (80 kg N), YaraMila Y 10 (1000 n) eller med YaraMila Y4 (120 N). Att tillsätta kvävegödsel tillsammans med fosfor- och kaliumgödsel gav redan för första skörden en skördetillsatts på nästan 2 000 kg ts/ha. På våren är vallens växtrytm hastig och näringsämnen behövs tillräckligt för att bilda skördepotentialen. Kväve påverkar mängden av vallens utvecklande skott och vall som inte fått tillräckligt med näring blir gles.

Andra skörden producera också större skörd, då den gödslades med YaraMila Y4, Y 10 eller NK 2. Helhetsskörden med två skörden och YaraMila Y 4 (120N+80N) blev över 8 000 kg ts/ha. När ökade gödslingskostnaderna räknades med, blev värdet för skördetillskottet ändå 256 €/ha (yaramila Y 10 + NK 2) och 309 €/ha (YaraMila Y4). Mätande av vallskörden och kvalitetsanalyser ger värdefull information om hur många euron investeringen i gödsling hämtar tillbaka. I Simo uppnåddes målet för skördemängden och skördekvalité med hjälp av Tillväxtprogrammet för vall.

Näringsämnen i rätt tid – inte för snabbt eller för långsamt

Gödslingsrekommendationerna av Tillväxtprogrammet för vall baserar sig på Yaras rekommendationer och långvariga forskningar, där mängden och rätta tidpunkten för näringsämnen är optimerade för att bilda skörden. I Kotkanniemi har olika gödsel förskats i åkerexperimenter i över 50 år. Tillväxtprogram för vall är resurseffektiva, där näringsämnen inte tappas bort, utom de styrs till en maximal skörd. Till exempel behöver växten fosfor tidigt på våren, men också senare under den starka tillväxtperioden. För att växten skall få fosfor i rätt tidpunkt, finns det fosfor i två olika form i Yaras gödsel. Då styrs fosforn så effektivt som möjligt till växtens användning. En del av näringsämnen blir bortkastade, om de är användbara för växten för tidigt eller för sent.

I dag diskuteras det mycket om miljöeffekterna kring lantbruk och betydelsen av effektiv användning av näringsämnen kommer att öka. Det lönar sig att komma ihåg, att koldioxidutsläppen av Yaras gödsel är hälften av andra tillverkare! Med hjälp av Tillväxtprogrammet för vall och Yaras gödselkunnighet kan vi svara på lantbrukets nya utmaningar och utvecklingsarbete görs hela tiden för att förbättra resurseffektiviteten.

Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
Yara Finland Oy