Toxinspöken i farten

Mögeltoxinerna är ett skrämmande ämne särskilt efter svåra somrar. Man vet att toxiner hos mjölkkor bl.a. ökar infektionskänsligheten, försämrar fruktsamheten och påverkar leverns och njurarnas funktion. Mögeltoxinerna är tyvärr ofta den sista orsak man börjar granska när korna uppvisar obestämbara sjukdomssymptom.

Det brukar ofta sägas att idisslaren klarar av mögeltoxinernas skadliga inverkan tack vare sin våm. Det är sant men bara delvis. Våmmikroberna förvandlar mögeltoxiner till en mindre skadlig form. Hur effektiv är då våmmen på riktigt med att oskadliggöra mögeltoxiner? Hos högproducerande kor är omsättningen i våmmen stor. En del av mögeltoxinerna passerar sannolikt våmmen utan att påverkas. Dessutom ökar givetvis mögeltoxinernas skadeverkan om toxinhalten i fodret ökar. Man vet i synnerhet att en kombination av olika mögeltoxiner är skadligare än till exempel bara en hög halt av deoxivalenol (DON) i fodret, Hankkija analyserar mögeltoxinhalterna i alla inkommande spannmålspartier, och foderfabrikerna tar inte emot spannmålspartier med hög toxinhalt. Till följd av den våta sommaren och de dåliga skördeförhållandena har höga DON-halter mest uppmätts i havre, men också i korn och vete. De regionala skillnaderna mellan spannmålens toxinhalter är stora. De minsta toxinhalterna förefaller finnas i spannmål från egentliga Finland, och det gäller alla spannmålsslag. Mögelrisken kan också öka först under lagringen, om man till exempel inte lyckats torka spannmålen tillräckligt ordentligt och snabbt. Också krossad spannmål är känslig för mögel om ensileringen misslyckats.

För att jaga bort dina egna toxinspöken rekommenderar jag analys: viljan toksiinien analysointia. Toxinproblem är svåra att upptäcka hos mjölkkor, så du löser inte problemet genom att grubbla. Högt celltal i mjölken utan tydliga sjukdomssymptom kan vara ett tecken, men förstås kan det också ha andra orsaker som är lättare att åtgärda. Mögel som är tydligt mögliga ska undvikas för alla nötkreatur. Det är ändå inte alltid man utanpå kan se om fodret innehåller mögeltoxiner. Unga djur är känsligast för mögeltoxiner: Kalvar som inte ännu har en skyddande våm.

Du kan få hjälp med att bedöma risken för mögeltoxiner och minimera eventuella skadeverkningar av toxinerna av Hankkijas försäljare för nötgårdar. För de skräddarsydda Sopiva-fodren kan man välja mellan flera olika alternativ för att minska toxinernas skadeverkan.


Milla Frantzi
Utvecklingschef, specialfoder

Mitt specialintresse är att på djupet förstå utfodringsplaneringen och nutritionen för mjölkkor. Det är fantastiskt att få följa med när gårdarna lyckas med sin utfodring och lyckas lösa olika problemsituationer. Varje dag får man nya lärdomar och insikter om såväl korna som vommikrobernas funktion. I min blogg tar jag upp aktuella frågor som gäller utfodringen av nötkreatur och intressanta resultat från forskningen om mjölkkor.