Blogg: Vad har dina kor för EKM nyttograd?

Effektiv mjölkproduktion är lönsamt både ur ekonomisk- och miljöaspekt. När avkastningen stiger, minskar miljöutsläppen per mjölkkilo.

Hankkijas EKM Hyötysuhde™ (nyttograd för energikorrigerad mjölk) är en bra mätare för gårdens ekonomisk- och miljöhållbarhet och för utfodringens effektivitet. Den visar hur effektivt fodret som matas åt korna förvandlas till mjölk och mjölkhalter. Ändamålet är att få energikorrigerad mjölk över 1,5kg per utfodrat kilo torrsubstans. Det här når man med ensilage av god kvalité, optimering av utfodringen och kompletteringsfoder samt med att undvika fodersvinn.

Hög mjölkavkastning och bra mjölkhalter ökar EKM nyttograden. Andelen foder för uppehåll minskar och andelen foder för mjölkproduktion ökar. Detta förbättrar mjölkproduktionens lönsamhet.

Ensilage av bra kvalité har en bättre verkningsgrad. Om ensilagets har dålig smältbarhet, hamnar största delen av det osmälta rakt i dyngan. Då är fodrets utnyttjande och produktionsinverkan dåliga. Ensilage av bra kvalité innehåller rikligt med energi för mjölkproduktionen och smältbart fiber som råvara för mjölkfett. Om ensilaget har en bra konserveringskvalité minskar det också fodersvinnet och bevarar fodrets värde och smaklighet. Konsumtionen och avkastningen ökar och EKM verkningsgraden stiger.

En noggrann planering av utfodringen baserar sig på analysresultat på inhemska foder. De näringsämnen som saknas, som protein, stärkelse och mineraler, kompletteras bäst med lämpliga kompletteringsfoder. Den bästa och noggrannaste kompletteringen för ensilaget uppnås med Sopiva®-produkter,som alltid är planerade gårdspecifikt.

Minskandet av fodersvinnet förbättrar också EKM nyttograden. Korna äter fodret ordentligt, om det är fräscht, av jämn kvalité och smakligt. Sorteringen av foder kan minskas och foderintaget ökas genom att avkorta snittlängden och tillägga lite vatten eller melass i det torra ensilaget som sedan binder blandningen. Fodrets intag hålls konstant bra, om fodret delas ut ofta och foderbordet städas regelbundet. Korna skall alltid ha tillgång till foder. Om korna inte når fodret på foderbordet, blir det oätet och varmt.

Vad har dina kor för EKM nyttograd? Den beräknade EKM nyttograden får du via Hankkijas Effektivitetsmätare, som du får av din foderexpert i samband med foderplaneringen. Hur nyttograden förverkligas kan du flja med genom att väga det utdelade fodret och följa med mjölkproduktionens nyckeltal. Det lönar sig att sträva efter en bra EKM verkningsgrad!

Pirjo Hissa
Utvecklingschef, nötkreatursfoder