Vi kan producera tillräckligt med råprotein på hållbart sätt också med traditionella vallblandningar

Nurmipelto

Vid planeringen av utfodringen för idisslare kan ensilagets låga råproteinhalt vara ett problem. Om råproteinhalten är ca 130 g/kg ts eller mindre, ökar behovet av proteintillskott och samtidigt ökar också kostnaderna betydligt. Å andra sidan är en råproteinhalt över 170 g/tg ts inte heller till nytta i utfodringen, snarare tvärtom, eftersom för hög råproteinhalt bl.a. gör spillningen lös. Ensilagets råproteinhalt brukar vanligen höjas med hjälp av vallbaljväxter såsom klöver i blandningen. Att tillsätta klöver i en vallblandning innebär ändå vissa utmaningar som kan öka riskerna i samband med gårdens foderproduktion. Dessutom kan ett klöverinslag i vallblandningen till och med öka vallensilagets råproteinhalt för mycket, särskilt i andra och tredje skörden. Med traditionella vallgräsblandningar som gödslas rätt går det att få vallfoder med önskad råproteinhalt från varje skörd. Foderprotein som produceras på de egna åkrarna är billigt och ger stora inbesparingar i foderkostnaderna.

Koncentrera produktionen av högklassigt vallfoder till bra skiften

Den bästa och högklassigaste vallskörden får du om du använder de mängder växtnäring som motsvarar växtens behov. Om gårdens totala behov av vallfoder är mindre än vad en maximal skörd av gårdens hela vallareal kan avkasta, lönar det sig att koncentrera odlingen och produktionsinsatserna till de bästa skiftena. Då får man en hög hektarskörd från dessa skiften, och vallfodrets kvalitet uppfyller målsättningarna. En stor skörd sänker också ensilagets pris per producerat kilo torrsubstans och sänker foderkostnaderna. En extensiv odling, där mängden tillförd växtnäring inte motsvarar vallgräsens behov, sänker lätt vallfodrets råproteinhalt under den nivå som satts som mål i mjölkkornas utfodring. De vallskiften man har i ”reserv” fungerar som viktiga buffertar för att utjämna den årliga skördevariationen, men det lönar sig att koncentrerar produktionen av förstklassigt vallfoder till de skiften som passar bäst för vallodling.

Utnyttja vallarnas skördepotential

De nya vallsorternas skördepotential utnyttjas idag endast delvis. Därför lönar det sig att satsa på den första skördens mängd och kvalitet genom att tillföra det YaraMila NPK-gödselmedel som är lämpligt enligt skiftets markkarteringsresultat och genom att koncentrerar kvävegödslingen till vårskörden. Låg fosforhalt i vallfodret är ett problem särskilt vid den första skörden, och därför lönar det sig att ge den tillgängliga fosforn just för vårskörden. Fosfor effektiverar också rottillväxten på våren. Det lönar sig att utnyttja näringen i stallgödseln först för den andra skörden, när vallens tillväxt och härigenom också näringsupptagningen är långsammare. I Yaras rekommendationer i gödslingsprogrammet för vall beaktas grunderna i växternas näringsupptagning. Läs mera om detta i på vår hemsida eller i Gödslingsguiden.

YaraVita för finjusteringen

En stor vallskörd behöver stora mängder av både huvudnäringsämnen och spårämnen. I Hankkijas Tillväxtprogramförsök har man fått goda resultat i vallar med YaraVita Thiotrac bladgödsling också beträffande skördens råproteinhalt. YaraVita Thiotrac innehåller kväve och svavel. Båda ämnena behövs för proteinbildningen. Vid samma bladgödsling lönar det sig att också komplettera annan näringsbrist i vallfodret. Det lönar sig att utreda behovet av blandgödsling med Megalab-analys. I analysens resultatrapport ingår också rekommendationer för vilken YaraVita-produkt som passar för skiftet.Författare: Mervi Seppänen, Utvecklingschef Yara