Yara Biotiitti ökar vallskörden och höjer markens kaliumvärde

Yara Biotiitti är ett jordförbättringsmedel som innehåller 5 % kalium, 7 % kalcium och 10 % magnesium. Yara Biotiitti har dessutom den egenskapen att det upprätthåller markens pH-värde.

Yara Biotiitti rekommenderas i vallens etableringsskede för skiften där kaliumvärdet enligt markkarteringen är dåligt-försvarligt. Luke har i långvariga försök med Yara Biotiitti påvisat att 52 % av kaliumet, 45 % av kalciumet och 3 % av magnesiumet frigjordes.

Yara Biotiitti höjde vallskörden på Lukes forskningsstation i Ruukki med 800-1330 kg ts/ha (figur 1). Utgångssituationen var att skiftets bördighetskalium var rätt dåligt.

Den största skördeökningen erhölls när också vallens fosforgödsling optimerades och ytterligare lösligt kalium tillfördes i form av YaraMila Y5 (20-4.6-10,3) motsvarande 50 kg K/ha.

En bra vallskörd upptar årligen över 300 kg K/ha. På kalifattiga vallskiften säkerställer Yara Biotiitti en tillräcklig kaliumtillförsel, när man också skött om den övriga kaliumgödslingen, t.ex. med ett lämpligt YaraMila-gödselmedel och kreatursgödsel.

 
Figur 1. Effekten av gödsling med Yara Biotiitti på vallskördens storlek på Lukes forskningsstation i Ruukki 2019. Markens bördighetskalium var rätt dåligt när försöket började. Det bästa resultatet erhölls när vallara efter att ha gödslats med Yara Biotiitti på etableringsåret, under skördeåren gödslades med YaraMila Y5 i stället för med enbart kvävegödsling med YaraBela Finlandssalpeter.
Kuva 2.
Figur 2. Behandlingarna med Yara Biotiitti i vallens etableringsskede 2018 ochmarkkarteringsvärdena för K och Mg uppmättes hösten 2021 efter det treåriga försöket. Behandlingen med Yara Biotiitti höjde både K- och Mg-halterna i jorden, men användbarheten för Mg hos vall är låg. Behandling med Yara Biotiitti har också den egenskapen att den upprätthåller markens pH-värde.
 


Mervi Seppänen
Utvecklingschef, vall
Yara

Liittyvät tuotteet