Yaras gödselmedel säkerställer en jämn selentillförsel för alla djurgrupper

I Finlan övergick man år 1984 av folkhälsoskäl till att använda selenhaltiga gödselmedel. I Yaras gödselmedel finns selenet inuti granulatet, varvid selentillförseln sker på ett sätt som är tryggt för användaren och man uppnår den målsatta nivån för fodrets selenhalt. För produktionsdjuren är det avgörande att få en jämn och tillräcklig men inte heller för hög selentillförsel.

Det organiska selen som tillförs via vallfodret upptas effektivt av kroppen och säkerställer hela besättningens välmående. Om det behövs selentillskott kan det ges i form av mineralfoder för att motsvara ett påvisat behov, och därför bör vallfodrets selenhalt alltid analyseras i samband med mineral- och spårämnesanalysen.

Målsättningen en optimal selenhalt i alla vallskördar

Yaran lannoite

Med Yaras gödselmedel får du i alla vallskördar ett vallfoder med optimal selenhalt. Fodrets selenhalt påverkas av mängden kväve som tillförts i form av YaraMila eller YaraBela-gödselmedel och därmed av mängden tillförd gödsel per hektar.

I de foderprov som analyserats på Yaras pilotgårdar har selenhalten i den första vallskörden alltid varit på tillräcklig nivå, 0,30 mg Se/kg ts., då man gödslat med YaraMila eller YaraBela.

Vid gödsling för den andra skörden sänkts vallskördens selenhalt av en riklig användning av sväm och den otillräckliga tillskottsgödsling som följer på detta. Med en måttlig svämspridning på 25-30 ton/ha kan hälften av kvävet för tillskottsgödslingen ges i form av YaraMila eller YaraBela-gödselmedel. Om man använder större mängder sväm är YaraBela Selensalpeter eller Yara Spårämne salpeter Se+ det bästa valet för tillskottsgödslingen.

Selenhalten i ogödslad vall eller vall som gödslats med selenfritt gödselmedel under 0,05 mg/kg ts.

Kom också ihåg ungdjurens selenbehov

De växtperioder när man fått tillräckligt med vallfoder lämnas en del av vallarealen ogödslad eller gödslas med enbart kreatursgödsel. De ogödslade vallarna skördas ofta till foder åt ungdjuren.

Vallfoder från vallar som inte gödslats eller bara gödslats med kratursgödsel innehåller inte selen. Selenbrist bromsar upp tillväxten och försämrar motståndskraften omärkligt, när vävnadernas selenreserver sinar. Därför märks bristsymptomen ofta med en fördröjning.
Också genom att grundgödsla den tredje vallskörden med YaraMila eller YaraBela-gödsel 40-50 kg N/ha uppnås vallfoder med en bra selenhalt, som vid behov kan kompletteras på basis av foderanalys vid utfodring med blandfoder.

Mervi Seppänen
Yara Suomi, Utvecklingschef, vall