Preciserad kvävegiva på vallarna - fokus på kalium

Vallarna behöver lika mycket kväve som kalium för sin skördebildning. På vallskiften med lågt bördighetskalium kan kaliumbrist också bli en begränsande faktor för kväveutnyttjandet. Yara deltar som företagsfinansiär i projektet Hållbarhet med vall vid Lukes anstalt i Maaninka, där man undersöker efterverkningarna av kreatursgödsel och optimerar kompletteringsgödslingen. I ett av projektets delar genomförs också demoförsök på pilotgårdar. På Yaras pilotgård i Suomussalmi testades effekten av kaliumgödsling på vallskörden i samarbete med ProAgria Kajanaland.

Kaliumtillskott ökade vallskörden och gav effektivare kväveanvändning

På ett vallskifte anlades fem försöksremsor, där man före skörden tig rutprov för att mäta skördens storlek och kvalitet (figur 1). Vallskiftets jordart var mullrik MoMr och bördighetskaliumet på försvarlig nivå, 53 mg K/l. Mängden förrådskalium uppmättes inte på skiftet.

Tillsats av Kaliumsalt höjde skörden med 500 kg/ha och ökade kväveupptagningen med 30 kg N/ha. Det överflödiga kvävet (140 kg N/ha) medförde ingen skördökning, eftersom kaliumvärdet begränsade utnyttjandet av kväve.

Från nollrutan frigjordes kväve från jorden 38 kg N/ha, och tillsats av kaliumsalt ökade inte den ogödslade rutans skörd eller kväveupptagning. Växtperioden 2022 frigjordes betydande mängder kväve från de nollrutor Yara testade, också på försöksområdet i Suomussalmi. Marken var på våren fuktig och varm, vilket gynnade frigörelse av näringsämnen.

Den stora mängden frilagd kväve syntes på vallskiftet i form av riklig bildning av liggande vall (Bild 2) Också kaliumbrist försvagar strået och ökar risken för att vallen lägger sig. På de remsor som gödslats med kaliumsalt gjordes inga separata mätningar av förekomsten av liggande vall, och kaliumtillskottens inverkan på förekomsten av liggande bestånd kan inte påvisas utgående från resultaten.

Figur 1. På ett vallskifte etablerades fem remsor: nollruta, Kaliumsalt 100 kg/ha, ekonomiodling YaraMila Y2 93 kg N/ha, ekonomiodling + kali YaraMila Y2 93 kg N/ha + 100 kg kaliumsalt och övergödsling 140 kg N/ha. Tillsats av Kaliumsalt ökade vallskörden med 500 kg/ha och ökade kväveupptagningen med 30 kg N/ha. Det extra kvävet förbättrade inte skörden eftersom kalium utgjorde begränsande faktor för kväveutnyttjandet. Suomussalmi, 2022.

Ordna med tillräcklig kaliumgödsling

Figur 2. Växtperioden 2022 frigjordes rikligt med kväve från jorden, vilket syntes på pilotskiftet genom stor förekomst av liggande vall. Också kaliumbrist ökar risken för liggande vall. (Bild: Maarit Partanen, ProAgria Kainuu)

Utgående från resultaten kan vi dra slutsatsen att ett vallskiftes förrådskaliumhalt är låg i likhet med halten av bördighetskalium och att man därför bör se till att ge en tillräcklig kaliumgiva i samband med valletableringen och vid den årliga gödslingen. Brist på kalium upptäcks till först genom att kvävet i kreatursgödseln och mineralgödselmedlen utnyttjas svagt.

Kreatursgödsel och Yara Biotit 5 t/ha är bra kaliumkällor för vall vid etableringsskedet. Goda vallskiften bör gödslas med kreatursgödsel årligen. Vallskiftets bördighets- och förrådskalium är båda låga, så vid gödslingen för den första vallskörden lönar det sig att komplettera YaraMila-gödselmedlen med Yara kaliumsalt eller Yara kaliumsulfat, 50-100 kg/ha.

 

Text: Mervi Seppänen, Utvecklingschef , YaraSuomi