Progres minskade risken för sur våm hos nötkreatur av köttras

Sur våm eller våmacidos är en vanlig matsmältningsstörning hos köttnöt som utfodras med spannmål. En ofta återkommande och för stor sänkning av pH-värdet ändrar sammansättningen på våmmens mikrobflora och försämrar tillväxten och foderutnyttjandet. Våmmens pH minskar effekterna av mikrobproducerad mjölksyra och eteriska kortmolekylära fettsyror då våmväggen och våmmikroberna inte kan absorbera dessa syror tillräckligt snabbt, och våmmens bufferkapacitet inte räcker för att neutralisera dem. Det har inte fastställts något entydigt gränsvärde för pH-värdet vid latent våmförsurning, men den kritiska gränsen ligger omkring pH 5,8.

Hankkija undersökte på professor Alan Faheys försöksstation i Irland hur det talloljebaserade resinsyrahaltiga foderämnet Progres® inverkar på tillväxten och våmmens pH hos köttnöt. Man vet från tidigare att Progres stödjer matsmaltningskanalens normala funktioner hos enmagade husdjur.

Utfodringsförsök i 89 dagar

I försöktet indelades 104 köttrastjurar i 52 boxpar. Varje boxpar hade ett gemensamt fodertråg. I början av försöket var tjurarnas medelvikt 506 kg. Boxparen indelades i två försöksled med foder: en kontrollgrupp (referensgrupp) och en Progres-grupp. I båda försöksleden användes samma basfoder, men djuren i Progres-gruppen fick vart och ett 7,5 g Progres per dag. Djuren i båda grupperna fick 2 kg kornhalm per dag som tillskott till det övriga fodret, och de hade fri tillgång till friskt vatten. I sex djur från vardera gruppen satte man int en våmbolus som mätte våmmens pH och temperatur. Utfodringsförsöket pågick i 89 dagar.

När försöket avslutades vägde tjurarna i medeltal 678 kilogram. Utfodringen hade ingen inverkan på djurens vikt, foderförbrukningen i relation till vikten, foderutnyttjandegraden eller slaktvikten.

Av våmbolusarnas mätresultat framgick, att utfodringsgruppen inte hade någon betydelse för våmmens genomsnittliga pH-värde, temperatur eller redox-värde. Däremot låg våmmens pH hos djuren i Progres-gruppen ca 43 % kortare tid vid pH-värdet 5,8 eller lägre (Figur 1). I kontrollgruppen var våmmens pH 5,8 eller lägre under 11,86 procent av tiden, medan åter våmmens pH i Progres-gruppen var 5,8 eller lägre 6,79 % av tiden. Resultatet var statistiskt ytterst signifikant (p < 0,01).

Klara slutsatser om Progres’ effekt

Som slutsats av försöket kan konstateras, att en daglig tillsats av Progres om 7,5 gram i fodret för köttnöt betydligt minskade risken för sur våm hos djuren i jämförelse med kontrollgruppen.

Progres®-tillsats minskade signifikant den relativa tid (%) som våmmens pH var 5,8 eller lägre.