Se till att vallarna är täta - kompletteringsså om det behövs

Nu när åkrarna börjar komma fram under snö och is är det skäl att granska om det uppkommit luckor i beståndet som behöver kompletteringssås. I fjol sommar var förhållande för valletablering utmanande, groningen hindrades av torka och högsommarens hetta tog till och med livet av den späda vallbrodden. De vallgräs som utvecklas långsamt i början led mer än andra av de ogynnsamma förhållandena. Inte heller den gångna vintern har underlättat situationen, på många områden har åkrarna varit täckta av is som ställer till det för vallarnas övervintring. Engelskt rajgräs och klöver är särskilt känliga för isbränna och stående vatten.

Ett vallbestånd med många luckor medför problem med både skördens storlek och dess kvalitet. Ttots att vallgräs genom bestockning kan fylla ut luckor i beståndet kan ett glest bestånd inte producera lika stor skörd som ett fulltätt vallbestånd. Undersökningar visar att växtluckor på 30-40 % av beståndet kan medföra en skördenedsättning på över 2000 kg/ha. Förutom att skörden minskar ger luckorna också växtrum åt olika ogräs. Ogräs försämrar vallfodrets kvalitet och smaklighet och kan härigenom sänka produktionsnivån.

vall, kompletteringssådd

Hur och med vad ska jag kompletteringsså

Maskiner som lämpar sig för kompletteringssådd är olika vältar och ogräsharvar försedda med en såningsapparat för småfrön, men du kan också så med en vanligt direktsåningsmaskin. Det viktigaste för att fröna ska gro är att de får markkontakt.

Vid valet av utsäde ska man beakta vallens ålder. Om du kompletteringssår en vall som ligger för sista året ska du välja utsäde av snabbväxande ettåriga arter, som italienskt eller westerwoldiskt rajgräs. Om vallen ännu har flera skörådeår kvar ska man välja flerårliga arter för kompletteringssådden. Då är timotej och engelskt rajgräs bra val, båda gror relativt bra fast de sås ytligt. Om du vill kompletteringsså vallen med klöver är alsikeklöver det säkraste valet, men också rödklöver kan lyckas. En bra färdigblandning för kompletteringssådd är Hankkijan Sulava, som innehåller både timotej och engelskt rajgräs och ängssvingel, eller Hankkijan pikalaidun, som förutom mångåriga arter också innehåller snabbväxande italienskt rajgräs.