Slösa inte bort värdefull näring!

När gödselmedlen är värdefulla måste varje kilo näring tas noga tillvara. Nyckeln till en noggrann användning av näringsämnen är gödslingsrecepten i Hankkijas Tillväxtprogram, med vilka du säkerställer att inget näringsämne blir en begränsade faktor för skördebildningen.
Särskilt viktigt är det under den kommande växtperioden att planera kompletteringsgödslingen för svämgödsling. En misslyckad kompletteringsgödsling eller gödsling med enbart sväm leder till skördeförluster och foder med svag kvalitet eller till minskad effektivitet i kväveutnyttjandet, dvs. till slöseri med näringsämnen. Men en optimal kompletteringsgödsling till svämgödsling tar du också effektivt hem kreatursgödselns näringsämnen med vallskörden.

Yaras gödselmedel innehåller tillräckligt svavel, bor och selen

Vallväxterna behöver förutom kväve också svavel för sin proteinsyntes. Yaras gödselmedel innehåller 3-6 % svavel, vilket tryggar vallväxternas svavelbehov och säkerställer en effektiv svavelanvändning. Man kan skämtsamt säga, att kväve utan svavel är onödigt, eftersom kvävets nyttjandeförhållande blir svagt. Nyckelordet är gödsling enligt växtens behov. I Yaras gödselmedel har mängden svavel optimerats för att passa växtens behov, svavelbehovet är inte hundtatals kilo eftersom svavel inte inlagras i jorden.

Alla Yaras gödselmedel innehåller också tillräckligt bor som klöver behöver, samt selen som husdjuren behöver. Vid fabrikerna i Nystad och Siilinjärvi tillsätts selenet till Yaras gödselgranulat direkt i gödselmassan, vilket säkerställer en jämn selenhalt i vallfodret.

Vid optimerad tillskottsgödsling i Siikajoki fick man hem 30 kilo kväve!

Inom Hankkijas Tillväxtprogram i Siikajoko undersöktes hur en balanserad tillskottsgödsling av sväm inverkade på skördens storlek och näringsanvändningens effektivitet. När kreatursgödsel kompletterades med enbart kväve var kvävebalansen +22, dvs. 22 kilo gödselkväve blev oanvänt för vallskördens skördebildning. När kompletteringsgödslingen optimerades med YaraMila Y 10 och YaraMila NK2 som valts på basis av markkarteringen fick man med samma kvävegiva +3000 kg ts/ha större vallskörd och kvävebalansen var negativ -8, dvs. 8 kg från marken frilagd kväve användes förutom gödselkvävet för skördebildningen.

I Tillväxtprogramförsöket i Siikajoko användes vid kompletteringsgödslingen av sväm, i stället för gödsling med enbart kväve i form av YaraBela Finlandssalpeter, en balanserad gödsling enligt tillväxtprogrammet med YaraMila Y10 och YaraMila NK2. Med balanserad gödsling kunde 30 kg N/ha mera av gödselkvävet utnyttas och man fick en vallskörd som var 3 t ts/ha större. Hankkijas tillväxtprogram, Siikajoki 2022

Mervi Seppänen
Utvecklingschef
YaraSuomi