Tillväxtprogrammet för vall gav en merskörd på ett ton i första vallskörden

Med Tillväxtprogrammet för vall eftersträvas en stor och högklassig vallskörd, där skördemängden och kvaliteten varierar så litet som möjligt mellan växtperioderna.

I Kannus jömfördes effekterna av en lägre kvävegiva (80 N) och en kvävegva som följer Tillväxtprogrammet (100 N) på den första vallskördens storlek. Vallskiftet etablerades våren 2022 med Hankkijas Tuottava-vallblandning.

Hankkijan Tuottava fröblandning:

• Timotei (TuureBOR) 35%
• Timotei (RhoniaBOR) 25%
• Ängssvinge KlaaraBOR) 20%
• Rörsvingel (KarolinaBOR) 10%
• Engelskt rajgräs (RiikkaBOR) 10%

Sänkt kvävegiva minskade 1. vallskörden med ett ton

Den första vallskörden är erkänt värdefull, eftersom den har den bästa produktonseffekten inom både mjölk- och köttproduktion. Vallbeståndets skördepotential är också störst på våren, och därför ska man satsa på den första skörden.

Vallskiftet i försöket var mullri GrMo, där bördighetskalium varierade mellan tillfredsställande och nöjaktigt. Man hade inte analyserat förrådskaliumet på skiftet och därflr valdes YarBela Svavelsalpeter och YaraMila Y3 för gödslingen enligt Tillväxtprogrammet för vall.

Med sänkt kvävegiva (80N) och YaraBela Finlandssalpeter blev skörden 3700 kg ts/ha, medan man med optimerad kvävegiba och valet av gödselmedel fick i medeltal 1000 kg ts/ha mera.

Av den första skördens skördepotential blev alltså nästan en fjärdedel outnyttjad med den lägre kvävegivan. För gårdens hela vallfoderskörd har skördenedsättningen stor betydelse.

 
Vallskiftet etablerades 2022 med Hankkijas Tuottava-vallblandning. Det första årets vall gödslades antingen med lägre kvävegiva (YaraBela Finlandssalpeter 80N) eller med den kvävegiva som tillväxtprogrammet rekommenderade (YaraBela Svavelsalpeter eller YaraMila Y3 100N). (Försök i Tillväxtprogrammet för vall, Kannus 2023)