Timotej är vallblandningens bas

Högklassigt ensilage är grunden för en lyckad utfodring. För att nå målet att av olika skördar producera foder med jämn kvalitet krävs rätt sortval och optimering av skördetiden.

I ensilageproduktionen lönar det sig att eftersträva så stor skörd med så jämn kvalitet som möjligt, både med tanke på utfodringen och med tanke på gårdens ekonomi. Vid utfodringen av högavkastande djur är det viktigt att säkerställa foder med tillräckligt hög energihalt (D-värde) och tillgången till fiber. Då är det lätt att komplettera foderstaten, och man kan uppnå hög mjölkproduktion med höga halter i mjölken samtidigt som djurens hälsa hållls bra.

Timotej är I finländska förhållanden en grundkomponent i vallfoderblandningar tack vare sin goda vinterhärdighet och smaklighet och på grund av sin goda utfodringskvalitet. Tack vare timotejens goda vinterhärdighet är den första vallskörden alltid stor. Timotej är ändå torkkänsligt på grund av sitt grunda rotsystem. Timojetens återväxt påverkas följaktligen mest at växtperiodens väderförhållanden. Genom att tillsätta ängssvingel och rörsvingel i blandningarna kan man säkerställa de senare skördarnas storlek också i torra förhållanden.

 
Timotej


TuureBOR och RhoniaBOR vallblandningens grundelement

 

Hankkija har två typer av timotejsorter i sitt sortiment, Tuure och Rhonia. Tuure är en sort av sen växttyp. Tuure är synnerligen vinterhärdig och klarar sig bra på alla jordarter och i alla odlingszoner. Skörden vid första slåttern är stor och återväxtförmågan medelmåttig. Beträffande kvaliteten är Tuure en toppensort. D-värdet är högt vid alla skördar, totalmängden av NDF-fiber är hög och mängden osmältbar INDF-fiber är låg. På grund av sortens sena växt sker kvalitetsförändringarna långsamt. Om skörden försenas hålls skördens kvalitet god eftersom D-värdet sjunker långsamt. Tuure passar både för två och tre skördar.

 

”Tuure och Rhonia är olika slags timotejsorter, i Hankkijas blandningar används båda”

 

Rhonia har utmärkt vinterhärdighet och bättre återväxtförmåga än Tuure. Tuure har högre totalskörd. På grund av den snabbare växtrytmen förändras D-värdet hos Rhonia snabbare än hos Tuure. Rhonia är följaktligen bäst för system med tre slåttrar. Jämfört med timotejsorterna av den allra tidigaste återväxtttypen är Rhonias D-värden högre särskilt vid andra skörden.

I Hankkijas vallblandningar används både Tuure och Rhonia. Sorternas blandningsförhållanden varierar beroende på användningsändamålet. Utgångspunkten vid utsädesblandningarnas planering är ensilagets utfodringsmässiga mål, skördesäkerheten och skördetaktiken. Målet är att alltid producera en tillräckligt stor skörd med god utfodringskvalitet vid alla skördar.

 

Nya vallfröblandningar för ensilageproduktion

 

Med blandningen Hankkijan Tuottava som är planerad för en intensiv strategi med tre slåttrar eftersträvas hög skördeproduktion och foder med god smältbarhet och hög nivå av NDF-fiber. Basen i blandningen är timotejsorterna Rhonia och Tuure. Timotejen kompletteras med ängssvingel och KarolinaBOR-rörsvingel, som med sitt stora rotsystem ger blandningen torktålighet och återväxtförmåga, och som också lagrar in kol i marken effektivt. Karolina är en rörsvingelsort som håller D-värdet bra. Den femte komponenten i blandningen är engelskt rajgräs av sorten RiikkaBOR, som förbättrar ensilagets smaklighet och D-värde, särskilt i 2. och 3. skörden.

En blandning av många arter har många fördelar, men man får goda resultat också med en traditionell timotej-ängssvingelblandning. Blandningen Hankkijan Mehevä innehåller 75 % timotej och 25 % ängssvingel. De olika timotejsorterna, Tuure och Rhonia, kompletterar varandra bra i blandningen, och utjämnar både kvalitets- och avkastningsegenskaperna. Blandningen är som gjort för jordarter som inte har några större problem med torka, som till exempel organogena torv- och mulljordar. I blandningen viktas framför allt den viktigaste, första skördens avkastningsförmåga och kvalitet.


Text: Mika Isolahti, Boreal och Tuomas Uusitalo, Hankkija