Utnyttja gratis atfarm och precisera användningen av kväve på vallen

Ett av de viktigaste besluten för vallproduktionen den kommande växtperioden är hur näringsämnen ska användas förnuftigt. På vilka åkerskiften lönar det sig att satsa gödslingen? Vilket är målet gällande skördenivån och råproteinet?

Besluten om preciserad näringsanvändning bör grunda sig på forskad kunskap. För nästa växtperiod har du som kund hos Yara möjlighet att använda Atfarm precisionsodlingsteknologi gratis också för dina egna vallskiften.

Atfarm ger dig tillgång till N-sensorteknologin och en vallalgoritm som utvecklats i över tio år. Med spridningskartorna i Atfarm kan du utjämna åkerskiftets variationer och styra gödselinsatserna till de ställen av åkern som ger detr bästa utbytet i form av skörd och kvalitet. Yaras högklassiga gödselgranulat säkerställer att de näringsmängder som algiritmen rekommenderar förverkligas när spridningskartorna används.

Yara Atfarm

'All in' på första vallskörden

Den här växperioden lönar det sig mer än någonsin att satsa fullt ut på första vallskörden från de bästa skiftena. Som gödselmedel för den första vallskörden väljer man då ett lämpligt YaraMila eller YaraBela-gödselmedel, och kompletterar näringsämnena under växtperioden med YaraVita Thiotrac bladgödsel enligt anvisningarna i Hankkijas tillväxtprogram.

Det lönar sig inte att tumma på användningen av sammansatta YaraMila-gödsel eller kvävegivan för den första skörden. Med YaraMila-gödselmedel säkerställer du en balanserad näringstillförsel och effektiverar användningen av kväve. Man ska också komma ihåg att vall kan utnyttja gödselkväve effektivt och att Lukes undersökningar visar, att gödseloptimit för nya sorter är upp till 300 kg N/ha, och att man därför bör gödsla den första vallaskörden med 100 kg N/ha, med undantag för första årets klövervallar som övervintrat bra, och där det räcker med 80 kg N/ha.

Utnyttja Atfarm spridningskartor vid gödslingen av första vallskörden

På vall lönar det sig att framför allt använda Atfarm-spridningskartor och sprida gödselmedlen mer noggrant på den första vallskörden.

Enligt resultaten från gårdsförsök får man på vallskiften där det enligt Atfarm biomassakartor förekommer stor variation, stora fördelar av att använda Atfarm spridningskartor, särskilt då det gäller att höja råproteinhalten. Med samma kvävegiva var man uppnått i medeltal upp till 20 g/kg ts högre råproteinhalt. Utjämning av kvävespridningen minskar också risken för liggsäd.

Med eller utan mängdjusteringsautomatik

Resultatet av att använda Atfarm spridningskartor är bäst om man har en gödselspridare med automatisk mängdjustering. Om man inte har tillgång till en sådan kan Atfarm spridningskartorna överföras till en mobilapp och spridningsmängden justeras enligt kärhastigheten eller utmatningshastigheten.

 

Mervi Seppänen
Kehityspäällikkö, nurmet
YaraSuomi