YaraVita THIOTRAC säkerställer en toppklassig vallskörd och noggrann kväveanvändning

vall

YaraBela- och YaraMila-gödselmedlen innehåller 2-4 % svavel, vilket räcker för att säkerställa en stor och högklassig vallskörd.

Om tillväxtförhållandena för den första vallskörden är gynnsamma, dvs. om det finns tillräckligt med fukt, lönar det sig att särskilt för den första vallskörden använda 5 l/ha YaraVita THIOTRAC bladgödselmedel i samband med ogräsbesprutningen för att säkerställa att vallfodret får optimal råproteinhalt och för att effektivera kväveanvändningen.

Nyttan av extra svavel observerades vid ett bladgödslingsförsök med YaraVita THIOTRAC på Yaras pilotgård, där 5 l/ha eller 1,5 kg svavel/ha både ökade valllskörden och höjde vallfodrets råproteinhalt (figur 1).

Om växtskyddsåtgärder inte görs, kan man trygga svavelgödslingen genom att välja YaraBela RIKKISALPIETARI, som innehåller 7,6 % svavel. YaraBela RIKKISALPIETARI är särskilt planerat för kompletteringsgödsel till stallgödsel, men passar också för gödsling av den första vallskörden.

Lagom med svavel

Vallväxter behöver 16-20 kg svavel per hektar för att producera en torrsubstansskörd på 8-10 t/ha. Enligt markkarteringsresultat rekommenderas svavel för vall på bördighetsklassen nöjaktig (nu bördighetsklass 3) från 10-30 kg ha/år.

Eftersom i synnerhet svavel i ammoniumförm utlakas lätt, kommer svavlet i Yaras gödselmedel i flera olika kemiska former. Överflödigt svavel som utlakas lätt försurar jorden och leder till onödig miljöbelastning. På försöken på pilotgården kom svavlets positiva egenskaper fram redan med bladgödsling med 5 l/ha YaraVita THIOTRAC genom att det tillfördes 1,5 kg S/ha mera svavel.

När ska man bladgödsla med YaraVita THIOTRAC

Den rekommenderade tidpunkten för gödsling med YaraVita THIOTRAC är på våren i samband med ogräsbekämpningen.

Om man vill kan man säkerställa vallbeståndets näringsbehov med hjälp av Megalab växtanalys. Analysresultatet anger beståndets näringsbehov och rekommenderar vid behov ett lämpligt YaraVita bladgödselmedel.

Provet av växtligheten tas av ett ca 10-15 cm högt vallbestånd och skickas för analys. Provet ska helst tas på en måndag, så man får informationen om eventuellt bladgödslingsbehov i slutet av veckan.

YaraVita THIOTRAC i blandningar med växtskyddsmedel

YaraVita THIOTRAC är ett flytande bladgödselmedel, som kan blandas med många olika växtskyddsmedel. Blandbarheten testas med två produkter, t.ex. ogräsbekämpningsmedel och YaraVita.

Bladgödsling med YaraVita THIOTRAC 5 l/ha i samband med ogräsbekämpningen ökade vallskörden med över 900 kg ts/ha och ökade kväveupptagningen med 10 kg N/ha. Yaras pilotgård 2022.

Mervi Seppänen
Utvecklingschef
YaraSuomi