Med Sopivamineraler® sattes fruktsamheten i skick på mjölkgården Montelo

Jordbrukarna Anni-Katriina Heiskanen och Jarkko Hyttinen är husvärdar på gården Montelo i Sonkajärvi. I lösdriftsstallet med sina robotar idisslar 68 kor. Korna är till största delen av ayrshireras, men i flocken finns också några holsteinkor och andra raser. På gården genomfördes generationsväxling år 2020.

Fruktsamheten ett utvecklingsobjekt

Paret började utveckla mineralutfodringen omkring ett år efter generationsväxlingen. I utvecklingsarbetet har man fokuserat på att stödja fruktsamheten och hälsan. För att uppnå målet beslöt paret att utfodra med Sopivamineral. som planeras enligt djurens faktiska behov och för att precis passa deras djur. Planeringen av Sopivamineral baserar sig alltid på färska ensilageanalyser och observation av djuren. ”Sen när korna mår bättre mår också vi bättre”, konstaterar Hyttinen.

På ett år har kalvningsintervallet förkortats med 20 dygn. Det är delvis en följd av att brunstcykelt startar tidigare efter kalvningen och av att korna inte längre drabbats av kvarbliven efterbörd. Jämfört med situationen för ett år sen har också semineringarna nu lyckats bättre, antalet semineringar/kalvning var då 2,1 och är nu 1,78. Utfodringsspecialist Sorja Pyykkönen kommenterar att man planerat mineralerna med särskilt fokus på tillförseln av fosfor, magnesium och selen. Selen är ett viktigt spårämne med tanke på kalvarnas muskelutveckling, och jordmånen innehåller sällan tillräckligt selen.

Det kortare kalvningsintervallet syns positivt i kons konditionsklassificering, och nu mår också sinkorna bättre. Angående mineralerna fortsätter Heiskanen: ”Man har nog slarvat lite med dem”. För sinkorna används Umpi Hertta. Heiskanen är själv väl insatt i djurhälsofrågor, hon har jobbat som seminolog och är idag landsbygdsombud i Vierämä. Den lyckade utfodringen syns också i form av mindre veterinärkostnader och högre mjölkintäkter. Mjölkintäkten har stigit delvis tack vare kortare mjölkningsintervall. Det är både enklare och förmånligare att stödja hälsan och förebygga problem än att senare behöva tillkalla veterinär, bekosta läkemedel, drabbas av produktionsminskningar och extra arbetsinsatser. När mineralutfodringen är i ordning har också de nyfödda kalvarna varit livskraftiga. ”Finns inget tristare än att behöva börja dagen med att utfodra en kalv som har tungan på tvären”, minns Heiskanen.

Robotflödet löper smidigt

Vid intervjutillfället har man använt Sopiva som lockfoder i roboten bara från en leverans, men redan på den korta tiden konstaterat att det är en välfungerande lösning. Genom att sänka lockfodrets stärkelsehalt och öka halten av smältbar fiber har man fått robottrafiken att löpa fint och antalet mjölkningar blir ca 3 ggr/ko/dag. Med Sopivamineral och Sopivafoder har utfodringen som helhet optimerats, och båda har synkroniserats sinsemellan.

Utvecklingen av verksamheten i framtiden

I den närmaste framtiden vill Heiskanen och Hyttinen utveckla brunstkontrollen med aktivitetsmätare och satsa på aveln. På längre sikt är målet att få en sådan arbets- och ledningskultur att man kan utvidga verksamheten till en ladugård med två robotar.