Du får kunnig hjälp med att lösa utmaningar med produktionen

Utbildade sakkunniga till din tjänst

Alla vi som arbetar inom Hankkijas foderaffärsverksamhet har en lämplig utbildning för området, och många har också praktisk erfarenhet av jordbruksarbete. Vi upprätthåller vår kompetens både med interna kurser och genom att delta i utbildningar anordnade av utomstående aktörer, både i hemlandet och utomlands. Vi har goda kontakter till branschens inhemska forskningsanstalter och organisationer, och får via dem tillgång till ny forskad kunskap. Hankkija har också ett eget Trainee-program som stöder karriären för unga specialister och vässar deras kompetens.

Den kanske viktigaste kanalen för ständigt lärande finns ändå i vårt eget dagliga arbete. Hankkijas utfodringsspecialister verkar i hela Finland, så vi känner till gårdarnas utmaningar och styrkor både regionalt och på nationell nivå. Vi diskuterar aktuella situationer och observationer i team- och projektmöten och via elektroniska diskussionskanaler. Under diskussionerna förmedlas information både på gårdsnivå till utvecklingschefen och ledningen för Hankkijas foderaffärsverksamhet, och från andra håll av vårt nätverk till utfodringsspecialister som arbetar med jordbrukarna. Styrkan hos en stor aktör syns i form av kvaliteten och mängden av den information som förmedlas i nätverket.

Du får värdefull ny kunskap från vårt stora nätverk

Hankkijas utfodringsspecialister, försäljningsförhandlare och utvecklingschefer är en del av en stor sakkunniggrupp med specialkunskap om husdjursutfodring och hälsa. Vi har försänkningar i läroanstalter, universitet och vetenskapsorganisationer, och är med i många nationella och internationella projekt som gäller husdjurs utfodring och hälsa, foderteknologi och hållbafr utvecklling. Vi upprätthåller kontakter med andra europeiska producenter av husdjursfoder, bland annat vid den europeiska Intercoop-samarbetsorganisationens årliga sammankomster. Mässor och vetenskapliga möten inom husdjurssektorn är också en utmärkt möjlighet att bekanta sig med nya vindar inom branschen, upprätthålla diskussionskontakter och bygga nätverk.

I hemlandet är Naturresurscentralen LUKE och Helsingfors universitet våra viktigaste forskningspartner. I de projekt de här aktörerna leder studerar man uttryckligen utmaningarna för Finlands husdjursproduktion. All forskning som behövs kan av kostnadsskäl ändå inte göras i Finland. Därför deltar vi i många samforskningsprojekt anordnade av nederländska Schotforst Feed Research, och får också hela tiden av dem uppdaterad kunskap om foderämnenas näringsvärde och deras användning för nytt djurmaterial. Vi deltar också i en del EU-finansierade internationella projekt.

Det här täckande nätverket och den ständiga fortbildningen utgör grunden för den stora problemlösningsförmåga som Hankkijas utfodringsspecialister, försäljningsförhandlare och utvecklingschefer har då det gäller husdjursgårdarnas utmaningar. Hos oss finns också sakkunskap om andra frågor än kunnande om näringsämnen och utfodring. I vårt team hittar du djupgående sakkunskap om till exempel funktionsstörningar i våmmen, obalans i matsmältningskanalens mikroflora och frågor som gäller djurens motståndskraft. Om det finns kunskap som behövs får man också fram den med hjälp av Hankkijas nätverk, så att du kan utnyttja den på just din gård. Och du slipper betala konsultarvode.

Vi förebygger att problem uppstår

När det gäller produktionsproblem är det ekonomiska resultatet alltid bäst om man förebygger att problem uppstår, och stoppar problemen i början av deras utveckling. Alla som arbetar med husdjur vet, hur mycket tid, pengar och resurser som krävs för att behandla sjukdomar, så det gäller att med alla medel förhindra att djuren blir sjuka.

A och o gällande Hankkijas foder är det extremt noggranna egenkontrollsystemet, baserat på kvalitetssystem, som säkerställer att fodret som når kunden alltid är förstklassigt och biologiskt tryggt. Fodren är givetvis planerade med beaktande av respektive djurgrupps behov och med optimerat förhållande mellan foderråvarorna. Det gör att vi kan undvika risken med över- eller underutfodring för djuren och miljön. Ett stort segment på nötsidan är de gårdsvis planerade Sopiva®-produkterna, som optimalt kompletterar gårdens egna foder och ger bäst ekonomisk nytta av varje insatt euro.

Våra utfodringsspecialister har också utbildats för att identifiera risker i samband med gårdens biosäkerhet och praxis. Av oss får du alltså förutom utfodringplaner också praktiknära konsultation i samband med gårdsbesöken. Vid behov kan våra utvecklingschefer och stora nätverk av specialister besöka din gård och hjälpa med att eliminera risker i ditt dagliga arbete.

Hankkija har i decennier gjort utvecklingsarbete som fått internationell uppmärksamhet och -erkännande, som resulterat i att vi kunnat föra ut nya, foderinnovationer baserade på kretsloppsekonomiska principer på marknaden. Foderenzymer, betain utvunnet ur sockerbetor, Progut® som tillverkas av bryggerijäst och Progres® med aktiva substanser ur talkåda, samt Acetona® som utjämnar blodsockernivån är exempel på produkter som Hankkija utvecklat, och vars djupaste syfte är att stöda husdjurens matsmältningsfunktioner och förebygga problem på gårdarna. Detta är produkter som säkert alla finländska jordbrukare redan känner till, och som fått fotfäste i den internationella exporten.

Alla utvecklingschefer inom Hankkijas foderaffärsverksamhet deltar i produktutvecklingen. De utvecklings- och produktbehov vi observerar hos kunderna beaktas i produktutvecklingen utan fördröjning.