Den inhemska forskningen har nya rön för klimatvänlig mjölkproduktion

Under försöket undersöktes bland annat om rybsexpeller kan ersätta rybskross i kornas utfodring.

En gemensam fråga för hela livsmedelssektorn är att producera livsmedel för mänskligheten med allt mindre klimatutsläpp. Finlands regering har som mål att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035. Inom EU är motsvarande mål år 2050.

Mjölkproduktionens största klimatpåverkan uppstår genom den metangas som produceras i kornas våm. Med hjälp av våmmikroberna kan idisslarna utnyttja fiberrikt foder som inte duger som människoföda, bland annat vallgräs, och förvandla det till näringsrika animalieprodukter. En liten del av energin går till spillo i form av metan.

Utfodringens effektivitetsvärde och mjölkproduktionen ökade

Det finns många sätt att minska metanproduktionen. Hög medelproduktion, höjning av kraftfodernivån, effektiv kviguppfödning och ökning av kornas livstida avkastning sänker metanproduktionen per liter mjölk.

Hankkija deltog i ett utfodringsförsök i forskningsladugården i Jockis, där man undersökte utfodringens inverkan på mjölkkors metanutsläpp och mjölkproduktion. Under försöket undersöktes bland annat om rybsexpeller kan ersätta rybskross i kornas utfodring. Detta ökade intaget av mjuk växtolja.

Med testutfodringen minskade metanproduktionen per liter mjölk betydligt, -15 %. EKM-produktionen ökade med 2,6 kg/dag. Mjölkens fetthalt minskade med 0,2 %-enheter, men eftersom mjölkproduktionen i liter ökade med 4 kg/dag hölls totalproduktionen av mjölkfett på samma nivå. Foderutnyttjandet vid mjölkproduktionen förbättrades med 9,5 %. Foderutnyttjandegraden påverkar produktionens lönsamhet.

Undersökningen har publicerats i den välrenommerade publikationsserien Journal of Dairy Science

Undersökningens resultat utnyttjas i klimatfoderserien Hankkijan Fiksu, som är produkter av en ny generation för att minska mjölkproduktionens klimatavtryck. Fiksu-klimatfodren innehåller undersökta råvarukoncept för sänkande av kornas metanutsläpp och förbättrande av foderutnyttjandet. Produkternas sammansättning uppdateras i takt med att det kommer nya resultat om råvarornas och tillsatsämnenas påverkan på minskningen av djurens metanutsläpp.

Bayat et al. 2022. Evaluating the effects of high-oil rapeseed cake or natural additives on methane emissions and performance of dairy cows. Journal of Dairy Science 105:1211-1224.

Liittyvät tuotteet