Inom Hankkijas foderindustri arbetar man långsiktigt för vår gemensamma miljö

Hankkijas foder - för vår gemensamma miljö

Bekämpningen av klimatförändringen har på den senaste tiden varit ett hett samtalsämne i alla medier, dels på grund av extrema väderfenomen och dels på grund av EU:s nya åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatavtrycket är ett viktigt nyckeltal, men det är också viktigt att mäta och beakta också annan klimatpåverkan, såsom övergödning av vattendrag och utarmning av artikedomen, i all verksamhet inom livsmedelskedjan, Inom primärproduktionen av mat kan man påverka allt detta.

gemensamma miljö

Vi satsar på klimatgärningar i produktutvecklingen, tillverkningen och transporten av foder

Hankkija har arbetat långsiktigt på att minska fodrens klimatpåverkan, Ett exempel är användningen av fytas i fodren för enmagade djur. Fytas effektiverar utbyttjandet av den fosfor som spannmål och proteinfoder innehåller, vilket minskar den fosformängd som utsöndras via gödseln samt förbrukningen av mineralfosfor. På samma sätt kan man genom att optimera foderblandningarnas aminosyrasammansättning säkerställa en god tillväxt för svin och fjäderfä utan att blandningarnas innehåll av råprotein blir onödigt stort.

Med Sopiva-foderlösningarna för nötkreatur kan man exakt komplettera de egna grovfodren, och undviker att slösa med näringsämnen. Både hos enmagade djur och hos idisslare förbättrar Hankkijas egna innovationer Progut och Progres utnyttjandet av fodrets näringsämnen.

Vid Hankkija har miljön beaktats på många olika sätt inom fodertilverkningen, bland annat har man satsat på biobränslen, som nästan helt ersatt fossila bränslen vid tillverkningen. Vårt logistikföretag Movere har i sina transporter lika så minskar utsläppen vid transporterna av råvaror och foder genom god transportplanering och modernisering av fordonsparken.

Genuint resultatrikt arbete från åkern till foderbordet

Största delen av fodrens och de vegetabiliska livsmedlens klimatpåverkan sker på åkern. Hankkijas styrka är det stora sortimentet och kunnandet. Genom att behärska hela kedjan, från utsäde till skörd, och på husdjursgårdar också utfodringen, har Hankkija en unik möjlighet att hjälpa sina kunder att uppnå bästa möjliga slutresultat, både ekonomiskt och med tanke på miljön och klimatet.

Hankkijas tillväxtprogram gör årligen sorttest både på sina egna observationsremsor och på kundgårdarnas åkrar. Med tillväxtprogrammets hjälp strävar man efter att på ett miljövänligt sätt uppnå högre skördenivåer och styra produktionsinsatserna effektivt genom att utnyttja de nyaste sorterna, växtskyddet och precisionsodlingsmetoderna.

Näringsämnena i omlopp

Hankkijas foder främjar en effektiv cirkulation av näringsämnen i livsmedelskedjan. I foderblandningarna används högklassiga biflöden från livsmedelsproduktionen. Bifraktioner förmedlas via Hankkija också direkt till gårdarna, till exempel levereras till svingårdar proteinlake som uppstår som bifraktion vid produktion av biobränsle, och till nötgårdar levereras mäsk som är en biprodukt från bryggeriindustrin.

I stället för miljöångest vill vi på Hankkija lyfta fram de möjligheter vi och våra kunder tillsammans har för att påverka situationen. Världen har förändras, och det gamla talesättet som säger att vi inte kan påverka vädret, det stämmer inte längre. När var och en gör sitt uppnår vi säkert vårt gemensamma mål!