Progres® ökar suggors råmjölksproduktion och höjer halten av immunämnen i mjölken

Progres förbättrar också grisarnas tillväxt och avväjningsvikt.

Progres förbättrar också grisarnas tillväxt och avväjningsvikt.

Suggornas fruktsamhet har med hjälp av avel kunnat förbättras betydligt. När den genomsnittliga kullstorleken i början av 2000-talet var under 12, var den år 2017 redan nästan 17 grisar. Tyvärr har suggornas förmåga att producera råmjölk inte ökat i förhållande till kullstorleken. Grisen behöver en tillräckligt stor portion råmjölk genast efter födelsen, eftersom de livsviktiga immunämnen som finns i råmjölken kan upptas av grisens tarm bara under de första 24 timmarna. Den nyfödda grisen kan inte själv producera immunämnen, den måste få dem via råmjölken. Om grisen dos av råmjölk är under en fjärdedels liter kommer grisen att vara mycket känslig för sjukdomalstrare. Om man inte satsar tillräckligt på suggans förmåga att alstra råmjölk stiger grisdödligheten i stora kullar. I undersökningar har påvisats, att ca en tredjedel av suggorna producerar för litet råmjölk för att säkerställa kullens hälsa och en god tillväxt.

Progres® är en foderinnovation som utvecklats och patenterats av

Progres® är det första och enda foderämne i världen som innehåller resinsyra från barrträd. Hankkijas regionförsäljningschef Shah Hasan lägger som bäst sista handen vid sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet, där en av delundersökningarna gäller Progres inverkan på suggans förmåga att producera råmjölk, råmjölkens sammansättning och grisarnas tillväxt. Undersökningen omfattar tre likadana försök på tre olika gårdar, två i Finland och en i Holland. Undersökningen omfattar sammanlagt 121 suggor. Suggorna i Progres-gruppen fick med fodret 5 g Progres per dag under en vecka före grisningen. Kontrollgruppen fick samma foder, men utan Progres. Grisarna vägdes individuellt genast efter födelsen och 24 timmar senare. På det sättet fick man en uppfattning om hur mycket råmjölk varje gris hade fått. Råmjölkens halt av det viktigaste immunämnet, Immunoglobulin G (IgG), mättes i ett litet råmjölksprov. Också råmjölkens halter av torrsubstans, fett, protein och laktos mättes. Av suggorna togs också spillningsprov för alanys av tarmsystemets mikrobflora. Åt grisarna gavs inte i något skede foder innehållande Progres.

Suggorna i Progres-gruppen producerade signifikant mer råmjölk

Suggorna i Progres®-gruppen producerade statistiskt signifikant mer råmjölk på två av tre försöksgårdar. På varje försöksgård steg ändå råmjölkens IgG-halt signifikant då utfodringen med produkten ökades, i medeltal med 17-22 procent jämfört med kontrollgruppen. Progres® påverkade inte dräktighetens längd, grisarnas födelsevikt eller antalet födda grisar, men antalet levande födda grisar ökade genom dess inverkan nästan signifikant på två av tre försöksgårdar. De grisar som Progres®-gruppens suggor fött var vid 3-4 veckors ålder signifikant tyngre än grisarna från kontrollgruppens suggor, på två av tre försöksgårdar.

Av avföringsprov som tagits av suggorna framgick, att mängden smörsyraproducerande bakterier ökade klart genom inverkan av Progres®, och samtidigt minskade förekomsten av vissa skadliga mikrobgrupper. Smörsyra är en eterisk, kortkedjig fettsyra, som produceras i tarminnehållet av goda bakterier. Smörsyra är en produkt av mikrobernas metabolism som är viktig för tarmhälsan, eftersom smörsyra är den viktrigaste energikällan för tjocktarmens celler. Det att förekomsten av smörsyraproducerande bakterier ökade och förekomsten av skadliga bakterier minskade i Progres-gruppen förebådar alltså bättre tarmhälsa för suggorna.

Försök på tre gårdar visade alltså, att redan en sju dagars dosering av Progres för suggor förbättrar immunämneshalten i suggans råmjölk, ökar produktionen av råmjölk, förbättrar mirobsammansättningen i suggornas tarmsystem och stöder grisarnas tillväxt under de första kritiska veckorna.


Hannele Kettunen, utvecklingschef