Störst nytta av inhemsk spannmål med Hankkijas foder

Kotimainen vilja on keskeinen rehujen raaka-aine ja Hankkija viljan suurin käyttäjä Inhemsk spannmål är huvudsaklig foderråvara och Hankkija är den största användaren av spannmål i Finland. Därför har vi under åren gjort mycket för att förbättra dess kvalitet och användbarhet, från förädling och sortval till processering och optimering av foderblandningar. Arbetets målsättning har varit att få ut största möjliga nytta av den inhemska spannmålen för utfodring av djur, och arbetet fortsätter.

Långsiktig försöksverksamhet för fodersäd med god kvalitet

Hankkija har länge varit med i förädlingen av spannmål och påverkat förädlingens mål i syfte att få fram fodersäd som är så bra som möjligt. Med hjälp av forskningen om sorter och odlingsåtgärder kan vi välja de sorter som passar bäst till foder och ge värdefull information om sorterna åt våra kunder. Hankkijas försöksskiften på olika håll i Finland ger aktuell information om både nya och gamla sorter. De senaste åren har försöksverksamheten kompletterats med undersökningar om markstrukturen, bördigheten och kolinlagringen.

Foderenzymer förbättrar spannmålens kvalitet i utfodringen

Suomen Rehu, som var föregångare till Hankkijas nuvarande foderaffärsverksamhet, tog fram världens första foderenzymer och tog dem i bruk i foder för fjäderfä och svin redan i slutet av 1980-talet. De första foderenszymerna hade till uppgift att framför allt spjälka den inhemska fodersädens svårsmälta kolhydrater (NSP) och på det sätter förbättra deras värde som foder. Användningen av foderenzymer har senare utvidgats till andra områden när deras kapacitet för att förbättra foderutnyttjandet godkändes allmänt. Idag är användning av enzymer standard i hela världen. Största delen av alla foderenzymer tillverkas ändå fortfarande i Finland. Vid Hankkijas foderfabriker tillsätts enzymerna efter fodrets värmebehandling, för att tillverkningsprocessen inte ska försämra effekten av de värmekänsliga enzymerna.

Användningen av enzymer har senare utvidgats till fytaser, som spjälker det fytat som ingår i spannmål och andra foderråvaror, och som försämrar fosforns användbarhet. Med hjälp av fytas-enzymer kan den fosfor som ingår i vegetabiliska råvaror utnyttjas bättre, det minskar användningen av oorganisk fosfor och minskar samtidigt utsläppen av fosfor från husdjursproduktionen till miljön. Också i fråga om användningen av fytas var Hankkija föregångare i Finland.

Den standarddos av fytas vi använder nu är 500 enheter per kilo fullfoder, men i svinfoder tillsätts i regel 1000 enheter. En högre fytastillsats gör det möjligt att för vissa svingrupper tillverka foder helt utan tillsats av oorganisk fosfor. I framtiden torde andelen sådana foder vara ännu större tack vare den effektivare fytasprodukt som kom på marknaden i somras. Under vintern kommer vi att utvärdera användningen av det nya fytaspreparatet, och fatta beslut om ibruktagningen med beaktande av utfodringen, miljön och ekonomin.

Malning av spannmål säkerställer effektiv fodersmältning

Genom malning av spannmålen kan man förutom smältbarheten också påverka spjälkningshastigheten och den tid fodret stannar i matsmältningen, tarminnehållets viskositet och matsmältningsorganens utveckling och hälsa. Hankkija har utvecklat och tagit i bruk många unika malningstekniker, med vilka både fodrens produktionspåverkan och matsmältningsorganens kondition och funktion kan förbättras. VALS-spannmål i svinfoder, räffelmald spannmål i fjäderfäfoder och Krossi-spannmål i nötkreatursfoder har redan i flera decennier förbättrat produktiviteten hos Hankkijas foder och djurens välmående. Genom skalning av havre kan inhemsk spannmål utnyttjas på bästa möjliga sätt. Den skalade havren används i foder där det behövs god smältbarhet och rikligt med energi och skapet utnyttjas i foder där det behövs svårlösliga fibrer. Det skal som blir över används för produktion av ångenergi i våra fabriker, vilket bidrar till att minska fodrens klimatavtryck.

För att behålla positionen som färegångare i branschen krävs ständig utveckling och satsningar på forskning och utveckling. Hankkija gör varje år betydande investeringar i forskning om spannmålssorter och odlingsåtgärder för att få fram aktuell information för odlarna och för att kunna välja den bästa möjliga spannmålen till råvara för våra fabriker. Den fodertekniska forskningen för att förbättra spannmålens bruksvärde fortsätter inom flera pågående projekt. Man undersöker bland annat nya metoder för att förbättra uppföljningen av malningens grovlek och fortgående förbättra foderfabrikernas processer.