Våra foder är alltid mer än summan av deras råvaror

Husdjursproducenten ser fodrens funktion, pris och granulatkvalitet i varje vardag. Produktutvecklingen bakom fodergranulaten är svårare att urskilja. Bäst syns produktutvecklingens vinningar i form av foder och utfodring som är funktionssäkra och produktiva. Fodrens och foderstatens sammansättning optimeras typisk så, att deras näringsinnehåll uppfyller djurens behov, och begränsningarna för råvarorna tas i beaktande. För många fodertillverkare räcker dessa grunder för planeringen av fodren. Vid Hankkija beaktas också många andra faktorer vid planeringen, eftersom utfodringens funktionssäkerhet och produktivitet är mer än summan av råvarornas halter och smältbarhet. Utfodringen påverkas också av våmmens och tarmens mikrobflora, funktion och hälsa, och för att beakta detta krävs mångsidigt kunnande. Den långa traditionen av produktutveckling och kompetensutveckling samt våra fortsatta starka satsningar på dessa ger oss branschens mångsidigaste kunnande i att ta fram fungerande och produktiva utfodringslösningar för alla djur.

Gediget utfodringskunnande bakom foderplaneringen

Vårt goda samarbete med företagen inom djuraveln och gårdarna ger oss noggranna uppgifter om behoven hos dagens djur och produktionsnivåerna i Finland i praktiken. Via ett starkt internationellt samarbete har Hankkija tillgång till djupgående kunnande om planering av foder och utfodring. Här ingår många kriterier för förbättring av utfodringens funktionalitet och produktivitet, som andra fodertillverkare inte har tillgång till. Vid utfodringen av nötkreatur använder vi bland annat det så kallade IFE-värdet, som besktiver våmfermenteringen och våmfunktionens balans. Eftersom råvarors IFE-värde varierar väldigt mycket och dess optimiområde i utfodringen är smalt, påverkar användningen av IFE-värdet i hög grad hur utfodringen lyckas, och har ett konstaterat produktionsutfall. Stärkelsens och fettets kvalitet och halten av aminosyror som absorberas i tunntarmen är andra av de särskilda kriterier som Hankkija använder, med vilka utfodringens funktionalitet för nöt kan förbättras.

Vid utfodringen av svin är motsvarande kriterier bland annat en noggrannare utvärdering av fiberns kvalitet och smältbarhet. Hankkija uppdelar den fiber fodret innehåller i inert och fermenterbar fiber, och använder uppgifterna som grund vid foderplaneringen. Genom detta kan man påverka tarmens funktion och främja fodrens funktionssäkerhet. Grisars, köttsvins och suggors förmåga att smälta foder är givetvis olika, men detta kan vanligen inte uppmärksammas vid foderplaneringen, eftersom de inhemska fodertabellerna innehåller smältbarhetsdata endast för växande och vuxna svin. Tack vare internationellt samarbete har Hankkija möjlighet att i utfodringen beakta skillnaderna mellan grisar, köttsvins, diande suggors och dräktiga suggors förmåga att smälta foder och härigenom förbättra utfodringens funktion och produktivitet. För fjäderfä har Hankkija tillgång till data om smältbarheten, skilt för broilrar, unghöns, kalkoner och värphöns, i stället för att använda de inhemska värden som är lika för alla. I fjäderfäfodren använder vi som särskild planeringsgrund löslig fiber, med vilket fodrets funktionssäkerhet kan förbättras.

De gårsspecifikt planerade Sopiva-utfodringslösningarna ingår i våra tjänster. För programmet har våra utfodringsspecialister tillgång till funktionella och moderna utfodringsplaneringsprogram och det kunnande som behövs för att använda dem. Gårdarnas olika utfodringsmetoder och -anordningar ställer sina egna krav på fodret. Det nära samarbetet med våra kunder ger god grund för att svara på utmaningarna. Ett exempel på detta är den granulatstyrka som är viktig för utfodringsautomaternas funktion. För att säkerställa detta har Hankkija som ett optimeringskriterium för fodren utvecklat ett granuleringsindex, som varierar beroende på råvaran, och som anger hur starka granulat en foderblandning kan få.

Specialkunnande om våmmens och tarmens funktion och hälsa

I våra foder är råvarorna inte bara en näringskälla, utan påverkar också fodrets residenstid och viskositet i tarmen, tarmmikrobflorans sammansättning, djurens motståndskraft och härigenom fodrens funktionssäkerhet, produktivitet och djurens välmående. Detta är samband som är svåra att beakta vid utfodringsplaneringen utan mångsidigt kunnande om biokemi, djurfysiologi, immunologi och våmmens och tarmens mikrobflora. Det mångsidiga och tvärvetenskapliga kunnande som Hankkijas sakkunniga har, tillsammans med det starka forskningsnätverk som utvecklats under många års arbete, skapar de bästa möjliga förutsättningarna också för detta. Med hjälp av det kunnandet har Hankkija också utvecklat och använder i sina foder unika foderämnen som stöder våmmens och tarmens funktion, såsom Progut® och Progres®

Kunskap om fodrens processering kompletterar helheten

Processeringen, såsom malningsgrovleken, värmebehandlingen och pelletteringen, har en betydande inverkan på fodrens produktivitet, funktionssäkerhet och djurhälsan. Processeringen påverkar både fodrens smältbarhet och våmmens och tarmens funktion och hälsa. Också inom det här området har Hankkija egna, unika lösningar, och vi utvecklar dem ytterligare. Finmalning av råvarorna förbättrar smältbarheten till en viss gräns, men medför ofta problem med djurens tarmhälsa. Hankkijas Vals-, Kross- och Räffelspannmål som framställs med valsmalningsteknik minskar de problem som finmald spannmål orsakar, utan att sänka fodrets smältbarhet. Pellettering förbättrar fodrens smältbarhet, men om processen inte genomförs ordentligt kan den öka tarmens viskositet, försämra tarmens skick och öka hälsoproblemen. Hankkija har genom lång erfarenhet skapar siga egna kriterier för pelletteringen.

Detta kunnande utvecklar vi vidare i ett pågående europeiskt samprojekt, där Hankkija är den enda finländska deltagaren. Projektet utreder hur malningsgrovleken, processeringstemperaturen och förhållandena för granuleringen påverkar fodrens fysikalisk-kemiska egenskaper och smältbarhet hos svin och fjäderfä. Till de uppmätta parametrarna hör bland annat effekterna på foderintaget, smältningens och upptagningens kinetik, färdhastighet i tarmen och viskositet. Målet är att hitta optimala processeringsvärden med tanke på djurens produktivitet, tarmhälsa och välmående, vilkas effektter konstaterats på ett tillförlitligt sätt. Samma kompromisslöshet gäller allt ovan beskrivet kunnande. De utfodringslösningar hos Hankkija som baseras på detta har alltid påvisats genom forskning från tarmen eller våmmen till kött- eller mjölkproduktionen i olika förhållanden. Därför kan man lita på att de fungerar.