Ala-Talkkari Veto Jousipurkain säiliöllä

Veto Jousipurkain säiliöllä-stokeri (kiinteän polttoaineen polttolaite) on kehi­tetty vas­taa­maan nyky­päi­vän polt­to­lait­tei­den haas­teita. 16 m³ poltoainesäiliö mah­dol­lis­taa suu­ren polt­toai­ne­mää­rän täy­tön ker­ralla. Polttolaitteen vah­va­ra­ken­tei­nen Jousi­pur­kain mah­dol­lis­taa eri­lais­ten kiin­tei­den polt­toai­nei­den käyt­tä­mi­sen (hake, turve, pelletti, kutteri, sahanpuru ym pienpalaiset polttoaineet ).

Pyö­reä syöt­tö­putki (puolipyöreä syöttöputki kun teho 40-120 kW) takaa tasai­sen polt­toai­neen syöt­tö­vir­ran. Sii­lon ilma­tii­vis kansi, BVTS vent­tiili, vaha­tulppa sekä ohjel­mal­li­nen taka­pa­lo­nesto takaa­vat tur­val­li­sen toi­min­nan. Ohjaus­kes­kuk­sena on nyky­tek­nii­kalla toteu­tettu A-T Log 1, joka lisää lait­teen help­po­käyt­töi­syyttä. Sii­lon täyt­tö­suunta on asen­net­ta­vissa nel­jään eri suuntaan.

Veto Jousipurkain säiliöllä on saatavilla 40-640 kW polttimella. Syöttöruuvi koko Ø 125-200 mm (riippuen polttimen tehosta).