Täsmäviljelyn sanasto

Hankkijan Älykäs maatila kokoaa yhteen kattavan kokonaisuuden erilaisia täsmäviljelyn ratkaisuita, jotka hyödyntävät kehittynyttä teknologiaa ja data-analytiikkaa viljelytoimien tukena. Tutustu täsmäviljelyn mahdollisuuksiin ja keskeisiin termeihin, kuten telematiikkaan, tehtävätiedostoihin ja lohkoautomatiikkaan täsmäviljelyn sanaston kautta.

hakusanapilvi täsmäviljelyn sanastosta

AJO-OPASTIN


Laite, joka opastaa kuljettajaa ajamaan pellolla siten, ettei tarpeetonta päällekkäin ajoa tapahdu. Auttaa myös hahmottamaan jo käsitellyn pinta-alan ja jäljellä olevan alan.

AUTOMAATTIOHJAUS


Laite, joka ohjaa traktoria/puimuria kulkemaan pellolla siten, ettei tarpeetonta päällekkäin ajoa tapahdu. Säästää kuljettajaa ja parantaa keskittymistä varsinaiseen työskentelyyn. Laitteisto voi olla tehdasasenteinen tai jälkiasenteinen.

DRONE/DROONI


Miehittämätön lennokki. Maataloudessa drooneja voidaan hyödyntää monella eri tavalla, esim. kasvustohavaintojen tekemiseen ja kasvustoruiskutuksiin (huom. drooneilla tehtävä ruiskutus ei ole toistaiseksi sallittua EU-alueella).

FMIS


Farm Management Information System; yleisesti puhutaan viljelynsuunnitteluohjelmistoista. Termi on melko lavea, sillä se sisältää mm. kotimaiset viljelynsuunnitteluohjelmistot (kuten Minun Maatilani, AgriNeuvos, Peltotuki, Sirppi) sekä konevalmistajien (mm. CLAAS, JD, CNH) tarjoamat portaalit ja lukuisia muiden valmistajien palvelut.

GNSS


(Global Navigation Satellite System) koko maailmaa palveleva satelliittipaikannusjärjestelmä. Järjestelmän paikannuspalvelu perustuu Maata kiertävistä satelliiteista lähetettävien radiosignaalien rekisteröintiin maanpinnalla toimivien vastaanotinasemien avulla. GNSS-järjestelmään kuuluu esimerkiksi GPS, GLONASS, Galileo (EGNOS).

ISOXML


(.xml-päätteinen tiedosto) on tiedostoformaatti, joka on ISOBUS-laitteiden virallinen ja yleisin formaatti. XML-tiedostot voivat olla hyvin yksinkertaisia eli ne toimivat minimitiedoilla mitä terminaali tarvitsee (koordinaattikohtainen määränsäätö, määrän tyyppi (kg/ha, l/ha jne).

ISOBUS


ISOBUS tarkoittaa maailmanlaajuisesti käytössä olevaa käyttöpäätteiden, traktoreiden ja liitettyjen työkoneiden sekä myös maatalouden toimisto-/hallintaohjelmien välisen kommunikaation standardia. Tämä tarkoittaa, että samalla käyttöpäätteellä pystytään ohjaamaan kaikkia ISOBUS-yhteensopivia laitteita.

ISOBUS InCab-liitin


Ohjaamon sisäpuolella sijaitseva 9-napainen liitin ulkoiselle ISOBUS-päätteelle tai AUX-N ohjaimelle kuten joystickille.

ISOBUS-TERMINAALI/KÄYTTÖPÄÄTE/-OHJAUSYKSIKKÖ


Näyttö, jonka kautta voidaan ohjata työkoneen toimintoja. Voi olla yhdistettynä traktorin omaan näyttöön tai sitten erillisenä terminaalina.

KASVUSTOSENSORI


Kasvustosensorit havainnoivat kasvustoa ja säätävät lannoitteen tai kasvinsuojeluaineen määrää kasvuston tarpeen mukaisesti erilaisia mittaustekniikoita hyödyntäen. Mittaus voi perustua esimerkiksi erilaisten anturi- ja/tai kamerapohjaisen tiedon yhdistelmään, jolla havainnoidaan biomassan määrää tai valon heijastumista kasvien lehdistä.

KUIVAUSAUTOMATIIKKA


Viljankuivaamon automaatiojärjestelmä. Mahdollistaa viljankuivauksen etäseurannan ja -ohjauksen ja esimerkiksi kosteuden mittauksen sekä eräkirjanpidon. Korkea automaatioaste tekee viljankuivauksesta helppoa – kaatoaltaaseen kipattu kuorma kulkeutuu kuivauksen kautta valittuun varastosiiloon. Automatisoidut ja etäseurattavat kuivurit vähentävät kuivurilla käymisen tarvetta kiireisenä sadonkorjuuaikana.
Antti Ultima -ohjausjärjestelmä

LOHKOAUTOMATIIKKA


(TC-SC tai pelkkä SC) eli englanniksi section control. Ohjaa esimerkiksi suuttimia kasvinsuojeluruiskussa (suutinkohtainen lohkoautomatiikka) ja sulkee lohkoja, kun ne joko menevät päällekkäin edellisen ruiskutuksen kanssa tai ylittävät lohkorajat. Lohkoautomatiikalla voidaan rajata työkoneen työskentelyleveyttä.

LEVITYSKARTTA (VRA)


Variable rate map / prescription map eli määränsäätökartta, jolla säädetään paikkakohtaisesti joko siementä/lannoitetta tai työsyvyyttä. Pohjana voidaan käyttää satelliittikuvia, dronen kartoittamia kuvia tai puimurin satokarttoja.

MÄÄRÄNSÄÄTÖ


Automaattinen ajonopeuteen perustuva määränsäätö esimerkiksi apulannan levittimessä. Tarvitaan traktorilta joko pyörännopeus/tutkanopeus tai GPS-kautta simuloidut nopeuspulssit.

NDVI


(Normalized Difference Vegetation Index) on kaukokartoituksessa käytetty kasvillisuusindeksi. NDVI-indeksi lasketaan infrapunan- ja punaisen valon heijastusarvojen perusteella (NDVI=NIR−RED/NIR+RED). Indeksi kuvaa vihreän kasvillisuuden kehittymistä, mikä auttaa tunnistamaan kasvillisuuden määrää ja kasvunopeutta lohkolla. Korkeampi NDVI-arvo osoittaa yleensä runsaampaa kasvillisuutta, kun taas matalammat arvot viittaavat vähäisempään kasvuun tai kasvipeitteeseen. NDVI-indeksi soveltuu kasvun seurantaan alkukasvukaudesta, mutta loppukaudella se saturoituu.

NDRE


(Normalized Difference Red Edge) NDRE-indeksi kuvaa kasvuston terveyttä seuraamalla kasvin lehtien klorofillipitoisuuden muutoksia. Indeksi hyödyntää spektrin punaista reunaa, joka on punaisen ja infrapunavalon välillä. Kasvien lehtien klorofylli heijastaa valoa eri tavoin eri aallonpituuksilla, ja tämä heijastuskäyttäytyminen muuttuu riippuen lehtien terveydentilasta. Matala klorofyllipitoisuus voi viestiä kasvuston ongelmista, kuten kasvitaudeista tai kasvintuhoojien aiheuttamista vioituksista, ravinnepuutoksesta.

NUE


(Nitrogen Use Effiency) kuvaa typenkäytön tehokuutta ja lannoituksen onnistumista. Viljelykasvin NUE lasketaan yleensä jakamalla sadon mukana poistuneen typen määrä lannoitetypen määrällä. NUE riippuu viljeltävästä kasvista, käytetyistä viljelymenetelmistä kuten typpilannoituksen määrästä, olosuhteesta ja maan ominaisuuksista.

NIR


(Near-infrared) NIR:illä voidaan määrittää raaka-aineiden laadullisia ominaisuuksia. NIR-laite lähettää näytteeseen lähi-infrapunasäteilyä, jolloin yhdisteiden kemialliset sidokset absorboivat sitä ja tuottavat värähtelyenergiaa. Tämä absorptio voidaan nähdä näytteelle ominaisesta spektristä. NIR-mittauksen avulla saadaan esimerkiksi laatutietoa rehusta.

PIENANNOSTELIJA


Rehun biologisten säilöntäaineiden annostelulaite. Pienannostelijat annostelevat säilöntäaineen paineilma-avusteisesti, jolloin säilöntäaine leviää hienojakoisena pisarana säilöttävään kasvimassaan. Tarkka letkuannostelupumppu annostelee säilöntäaineen tasaisesti. Pienannostelijoiden merkittävä etu on vesilogistiikan tehostuminen – 50 tonnia säilörehua voidaan säilöä vain neljällä litralla vettä tavanomaisen 200 vesilitran sijaan.
Sila-Bac annostelija Appli-Pro® SLV C500
Sila-Bac annostelija Appli-Pro® EZ

RTK-korjaussignaali


(RTK, Real Time Kinematic) eli reaaliaikainen sijantitieto. RTK-korjaussignaali hyödyntää kiinteitä tukiasemia, joiden sijainti on tarkasti tiedossa. RTK:n avulla päästään senttimetriluokan tarkkuuteen (noin 2-3 cm), jolloin RTK:lla varustettua konetta voidaan käyttää tarkkuutta vaativaan työhön, kuten rivikasvien kylvöön. Korjaussignaali välitetään tyypillisesti matkapuhelinverkossa.
Hankkija Tarkka RTK-signaali

SATOKARTTA


Satokartta kertoo satotason pellolla paikkakohtaisesti eli kartta kuvaa mistä kohdista peltolohkolla saadaan parhaiten satoa ja mistä heikoiten. Satokartta voidaan hyödyntää lannoitteen ja siemenmäärien suunnittelussa ja kylvössä.

SATOKARTOITIN


Tallentaa peltolohkolla paikkakohtaisesti sadonmäärän. Satokartoitin koostuu kolmesta laitteesta. Kosteusmittarista joka kertoo puitavan materiaalin kosteuden, sijaitsee yleensä joko viljaelevaattorissa tai säiliön viljaruuvissa. Toinen anturikin sijaitsee viljaelevaattorissa eli määrämittaava virtausmittari. Kun määrämittarin ja kosteusanturin tiedot yhdistetään, saadaan satomittari. Satomittarilla saadaan peltokohtainen kokonaissato ja keskimääräinen hehtaarisato. Kun pakettiin lisätään vielä puimurin katolla GPS-antenni, saadaan satokartoitin, joka osaa tallentaa paikkakohtaisen satotason.

SHP-tiedosto


(.shp päätteinen) tiedostomuoto. Useimmille suomalaisille viljelijöille tuttu VIPU-palvelusta eli valvontaviranomaisten käyttämä formaatti. Vanhemmat maatalouslaitteistot ymmärtävät tämän formaatin mutta uudemmissa sen tuki on alkanut jäämään pois, kun ISOBUS standardin mukainen ISOXML on korvannut sen. Shape on laajakirjoinen formaatti, jolla pystytään siirtämään monenlaista dataa, mutta ongelmana on ettei sille ole sovittu tarkkaa formaattia mikä tuo yhteensopivuushaasteita.

TELEMATIIKKA


Palvelu, joka yhdistää laitteiston (traktori, puimuri, ajosilppuri, työkoneet) yleensä valmistajan pilvipalveluun. Telematiikkayhteys välittää tietoa, joka sisältää esimerkiksi laitteiston sijainnin (sekä kulkusuunnan), ajonopeuden, polttoaine- ja ureamäärän. Riippuen laitteistosta, mm. valmistajakohtainen puimurien satokarttatieto siirtyy usein osana telematiikkaliikennettä. Valmistajan palvelusta riippuen myös tehtävätiedostot on mahdollista siirtää pilvipalvelusta ISOBUS-terminaaliin ja toisinpäin, jolloin vältytään USB-massamuistien käytöltä.

TEHTÄVÄTIEDOSTO / TASKDATA


Ennalta suunniteltu ja tehty levityskartta eli tehtävätiedosto: Yleisesti ISOXML-formaatissa oleva tiedosto. Tiedosto voi sisältää tuotteen, esteet(sähkötolppa), peltolohkon rajat, ajolinjan/reitit, tuotteen käyttömäärän tai paikkakohtaisen määränsäätökartan.

TÄSMÄVILJELY


(Presicion farming) Lyhyt määritelmä; viljelyä paikkatieto sidonnaisesti eli toimenpiteet kohdistetaan tiettyyn kohtaan peltolohkolla eri lailla kuin lohkon muihin osiin. Verrattuna perinteiseen viljelyyn, jossa koko peruslohko tai kasvulohko käsiteltiin samalla tavalla. Käytännön esimerkki täsmäviljelystä; peltolohko lannoitetaan kasvustoskannerin tiedon perusteella paikkakohtaisesti. Toinen esimerkki että pelto kylvetään lannoituskartan perusteella.